• Luovutuksen valmistelun pääasiallinen tehtävä on varmistaa rakennuksen toimivuus ja käytettävyys optimaalisella tasolla ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti
Talo suurennuslasin alla
 • Luovutuksen valmistelusta sekä tarvittavista toimenpiteistä vastaa
  • hankkeen suunnitteluvaiheessa (Vaihe 2) nimetty vastuuhenkilö tai
  • mahdollisen sopimuskumppanin (talotehdas, urakoitsija, laiteasentaja) edustaja
   • riippuen hankkeen toteutustavasta
 • Tapauksissa, joissa käyttöönoton ja luovutuksen valmistelusta vastaa ulkopuolinen taho, maksupostijärjestelyin tulee varmistaa, että ennen viimeisiä maksusuorituksia käyttöönotto (järjestelmien toimivuus ja optimaaliset säädöt) on todennettavissa käyttökokein tai dokumentein tehdyistä mittauksista ja tarkastuksista
 • Mikäli hankkeen aikana (rakentamisen vaihe) eri osaurakat / työsuoritukset valmistuvat ja luovutetaan ennen varsinaista lopputarkastusta ja rakennuksen käyttöönottoa, näiden osaurakoiden / työsuoritusten osalta tulee vastaanottotarkastuksessa ja suorituksen hyväksynnässä noudattaa samoja periaatteita, kuin koskien koko rakennusta
  • eri järjestelmien toimivuus, säädöt ja asetukset
  • toimivuus muiden järjestelmien kanssa
 • Vaiheittaisten luovutusten yhteydessä tulee myös huolehtia
  • tavoitteiden mukaisista dokumenteista
   • mitä, missä muodossa ja minne mahdollisesti tallennettuna
  • eri järjestelmien käytön ja ylläpidon / huollon perehdyttämisestä
 • Loppukatselmuksen toimittamisen ja rakennuksen tai sen osan käyttöönoton tärkeimmät edellytykset
  • rakennustyö on saatettu loppuun
   • asetettujen tavoitteiden mukaisesti
   • rakennusluvan ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
  • rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
  • (Lähde: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta)
 • Olosuhteiden muuttuminen, energiamääräysten kiristyminen ja uusien energialähteiden käyttöönotto on tuonut haasteita kosteudenhallintaan, talotekniikan toimivuuteen ja rakennusten turvallisuuteen
 • Keskeinen vastuu rakennusaikaisten työsuoritusten valvonnasta ja lakisääteisten katselmusten hoitamisesta
  • hankkeeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla tai
  • vastaavalla työnjohtajalla ja toissijaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän valvojalla
  • toteutustavasta riippuen
 • Käytettyjen ratkaisujen toimivuus tulee vielä erikseen varmistaa vakioidulla konseptilla ja mittauksin
  • Mittauksista saadut tulokset tulee dokumentoida ja liittää osaksi rakennuksen luovutusasiakirjoja
  • Mittausten valvominen ja dokumenttien laatimisen valvontavastuu kohdistetaan hankkeessa luovutuksen osalta vastuuhenkilöksi sovitulle osapuolelle
  • Hankkeen toteutusmuodosta ja tavasta sekä eri osa-alueiden toimitussisältöjen laajuudesta riippuen vastuu eri mittausten teettämisestä voidaan ja tulee sisällyttää eri osaurakoiden / työsuoritusten toimitussisältöihin

 

Keltainen mittari, jossa om harmaa näyttö, näppäimistö ja antenni
 • Tarvittavat mittaukset
  • Kosteus- pinnoitettavuusmittaukset
  • Vesieristyksen tarkastukset ja mittaukset
  • Lämpökuvaus
  • Tiiveysmittaus
  • Painekokeet järjestelmästä
   • Lämmitysjärjestelmä
   • Käyttövesijärjestelmä
   • Maalämpöjärjestelmä (mikäli valittuna lämmitysmuotona)
  • Mahdollisen kaukolämmön käyttöönottotarkastus
  • Energiajärjestelmien kytkennät, mittaus ja säätö
  • Ilmanvaihdon esilämmityspiirin säätö ja käyttöönottotarkastus
  • Sähkön käyttöönotto- ja mittauspöytäkirja
  • Palovaroittimen käyttöönottopöytäkirja
  • Lisäksi mahdolliset muut alueellisesti (rakennusvalvontaviranomainen) määritetyt varmistavat mittaukset tai tarkastukset