Viranomaisyhteistyö ja rakennuslupa

 • Ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista suunnitellulle hankkeelle tulee hakea rakennuslupa
  • Viranomaispäätös oikeudeksi rakentaa suunnitelmien mukainen rakennus
 • Rakennusluvan yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvä hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämät hankkeeseen nimettävät suunnittelijat
  • Riippuu keskeisesti valitusta toimitus- ja toteutustavasta sekä nimetystä hankeorganisaatiosta
 • Rakennusluvan hakee hankkeeseen nimetty pääsuunnittelija rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttamana
  • Rakennusluvan voi hakea myös rakentamispalvelusta vastaava sopimuskumppani (esim. talotehdas) rakennushankkeeseen ryhtyvän lukuun
   • Hankkeen toteutustavasta ja -muodosta riippuen
   • Rakennushankkeeseen ryhtyvän myöntämällä valtakirjalla
 • Rakennuslupa haetaan sähköisen lupa.fi -järjestelmän kautta
  • Luvan hakeminen edellyttää erikseen määrättyjen asiakirjojen täyttämistä ja jättämistä yhdessä lupahakemuksen kanssa
  • Määrättyjen asiakirjojen täyttämistä ohjaavat Maankäyttö- ja rakennusluvan määräykset sekä alueelliset rakennusvalvontaorganisaatiot
  • Selvitysvastuu tarvittavista hallinnollisista asiakirjoista sekä tarvittavien dokumenttien täyttämisestä ja toimittamisesta luvanhakemista varten tulee sopia erikseen
   • Useimmissa tapauksessa vastuu kohdistuu hankkeeseen nimettävälle pääsuunnittelijalle
   • Pääsuunnittelija nimetään virallisesti vasta lupahakemuksen yhteydessä

Pientalotyömaan perustaminen, liittymäsopimukset sekä liitostapalausunnot

 • Rakennushankkeen valmisteleviin tehtäviin lukeutuu lisäksi
  • Tarvittavien liittymäsopimusten tekeminen
   • Vesi
   • Viemäri
   • Sähkö
   • Tietoliikenne
  • Edellisiin liittyvät toimenpiteet
   • Mahdolliset liitostapalausunnot
Check-lista, jossa merkitty valmiiksi vesi, viemäri, sähkö ja tietoliikenne

Naapurien kuuleminen

 • Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa
 • Naapureita tulee pääsääntöisesti kuulla rakennusta
  • rakennettaessa
  • laajennettaessa
  • purettaessa
 • Naapureiden kuuleminen tarkoittaa seuraavaa
  • Naapureille ilmoitetaan lupahakemuksesta
   • Mikäli hankkeessa on kaavapoikkeamisia tai muita naapurin etuun vaikuttavia poikkeamisia, niistä on kuulemiskirjeessä kerrottava naapurille
  • Naapureille varataan tilaisuus esittää huomautuksia hakemuksesta
   • määräajassa, esim. kahdessa viikossa
  • (Lähde: Rakennusvalvonta, Helsinki)

Vastuu työturvallisuudesta sekä muut rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvoitteet

Keltainen kypärä
 • Pääsuunnittelijan tehtävät ennen rakennustyön aloitusta
  • Käydä yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa läpi hankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvoitteet
  • Varmistaa, että hankkeen suunnittelu ja eri suunnitelmat kattavat ko. lakisääteiset vastuut
   • Työturvallisuus
   • Tuotehyväksyntälainsäädäntö
   • Ilmoitusvelvollisuus verottajalle
   • Mahdollisten erillistyöntekijöiden palkkaamiseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet