Rakennuksen tavoitteiden mukaisen käytön sekä optimaalisen energiantarpeen edellytyksenä on rakennuksen käytön hallinta ja eri laitteiden toiminnan sekä vaikutusten ymmärtäminen. Tämä edellyttää talon asukkaan perehdyttämistä sekä käytön opastusta.

Käytön opastus sisältää myös ohjeistuksen vikatilanteiden ja poikkeavien tilanteiden varalla. Tietämättömyys ja rakennuksen järjestelmien huono tuntemus voi aiheuttaa ylimääräistä energian kulutusta sekä tyytymättömyyttä asumisen laatuun. Huono oman rakennuksen tuntemus voi johtaa myös vääriin säätöihin ja asumisolosuhteiden heikkenemiseen tai jopa vauriotilanteisiin. Siksi käytön opastus on rakennushankkeen viimeisin, mutta ei merkityksettömin vaihe.

Käytön hallinta edellyttää rakennukseen integroitujen laitteiden ja järjestelmien tuntemusta ja erityisesti ymmärrystä niiden yhteistoiminnasta ja keskinäisistä vuorovaikutussuhteista. Ehdottomana tavoitteena käyttöönottovaiheessa kuitenkin on, että ennen lopullista luovutusta kaikki järjestelmät on säädetty ja kaikkien eri järjestelmien osalta yhteensopivuus ja keskinäinen vuorovaikutteisuus on tarkastettu. Rakennuksen tulee toimia oikein ja optimaalisesti ja käyttäjän tulee osata ja ymmärtää rakennuksen järjestelmät. Vain oikein toimiessaan ja oikein käytettynä rakennus voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet myös energiankulutuksen, viihtyvyyden, terveellisyyden ja tasalämpöisyyden näkökulmasta.

Menettelystä käytön opastuksen varmistamiseksi tulee tehdä alustava suunnitelma jo hankkeen alussa osana hankesuunnitelman laadintaa. Käytön opastuksesta vastaa pääasiallisesti aina se osapuoli, jonka sopimusvastuulla kukin osasuoritus on. Tarvittavan opastuksen varmistamiseksi jokaisessa yhteistyösopimuksessa tulisi sopimusehdoissa huomioida palveluntarjoaja tai laitetoimittajan velvoite vastata riittävästä opastuksesta.