Rakentamisvaiheen toteutussuunnitelman tarkistaminen

 • Toteutussuunnitelmaan kirjataan keskeiset osa-alueet, tehtävät ja tavoitteet, joiden osalta
  • toteutusvastuut ja sopimussuhteet pitää suunnitella
  • tulee sopia menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä eri osapuolten kanssa
   • urakoitsijat
   • asentajat
   • tavarantoimittajat
 • Alustavaan toteutussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet muodostavat osaltaan myös eri osapuolten kanssa tehtävien sopimusten perustan
  • Tehtävä- ja toteutussuunnitelmassa rakennushanke jaetaan vaiheisiin ja vastuutehtäviin
   • Eri rakennusvaiheiden toteuttaminen riippuen valitusta toimitustavasta ja palvelusopimusten sopimussisällöistä
   • Mitä tehdään, kuka tekee, miten tehdään, missä järjestyksessä, mitä tarvitaan ja miten hankitaan
   • Huomioitava myös tuotehyväksyntälainsäädännön huomioon ottaminen ja noudattaminen
  • Määritetään eri osakokonaisuuksille urakkarajatavoitteet
  • Huomioidaan työmaan turvallisuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet
   • Turvallisuusasiakirja
   • Turvallisuuskoordinaattori
  • Työmaan johtaminen
   • Kokouskäytänteet
  • Laatukriteerien ja tavoitteeksi asetettujen menettelytapojen (BuildUpSkills, pientalonlaatu, Kuivaketju10) noudattaminen
   • Mm. kosteuskoordinaattorin nimeäminen
  • Hankintasuunnitelma
   • Mitä ja milloin / hankintojen aikatauluttaminen / toimitusaikataulut
  • Kalustosuunnitelma
   • Telineet, nostot, maansiirrot, muu kalusto, tuennat / muotit, kiinnittäminen, yms.
   • Riippuen toimitustavasta
   • Kalustohankintojen merkitys keskeinen erityisesti rakennuttajavetoisissa rakennushankkeessa / kappaletavaraperusteiset toimitusmuodot
  • Työmaasuunnitelma
   • Tavaran vastaanotto ja purku
   • Säilytys
   • Varastointi
   • Jätteiden käsittely
   • Tavaroiden siirrot
  • Rakennustyön tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmenettely / rakennustyön valvonta
  • Rakennustyön valvonta- ja tarkastusvastuu suunnitteleminen
   • Mikäli vastaavan työnjohtajan tehtävät sisältyvät laajempaan hankintasopimukseen, rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia oma valvoja
   • Tehtävien ja vastuiden määrittäminen
  • Erillisurakoiden valvontavastuun kohdistaminen
   • Mikäli esimerkiksi KVV-työnjohtajan toimiminen ”oman” työnsä valvojana katsotaan onnistumisen / laadun tavoittelun näkökulmasta riskiksi, työn valvontavastuu näiden erikoisurakoiden suhteen tulee kohdistaa jollekin ko. urakkakokonaisuuden ulkopuoliselle taholle
   • Erikoissuunnittelija tai erillinen valvoja
   • Valvonnan merkitys korostuu erityisesti silloin, kun talotekniset urakat kuuluvat talotoimittajan kokonaisurakkaan, jolloin myös työnjohto sisältyy sopimukseen
  • Luovutuksen valmistelun ja käyttöönottovaiheen erikoispiirteiden huomioon ottaminen
   • Koko hankkeen toteutussuunnittelun ohjauksessa
   • Rakentamisvaiheen laadunvarmistuksessa
 • Tavoitteena on varmistaa, että hankkeen tässä vaiheessa
  • kaikki tehtävät ja osakokonaisuudet on määritetty
   • Tehtävät
   • Vastuut
  • niille on alustavasti valittu toteuttajaosapuolet
   • Toteutusorganisaatio
 • Toteutussuunnitelman tarkistamisessa varmistetaan myös eri osasuoritusten ja urakkakokonaisuuksien urakkarajat sopimusten laatimista varten

Erillishankinnat

 • Riippuen valitusta toteutus- ja toimintatavasta (toimitussisällöt ja toteutustapa) osa erillishankinnoista jää rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulle ja hoidettavaksi
 • Myös erillishankinnat tulee suunnitella asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja vastuu hankintamenettelystä ja hankintojen aikatauluttamisesta tulee kohdistaa
  • Mitä
  • Kuka
  • Hankinta
  • Aikataulutus
  • Asennus / työ
 • Erillishankintojen suunnittelu tehdään yhdessä projektituen / projektipäällikön / pääsuunnittelijan avustuksella
  • Oleellista hankintojen suunnittelussa on niiden aikatauluttaminen vastaamaan koko rakennushankkeen aikataulua