• Yhteistoiminnassa hankkeeseen kytkettyjen suunnittelijoiden ja palveluntarjoajien (tavarantoimittajat / talotehtaat) kanssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • Suunnittelutyötä ja suunnitelmien laatimista ohjaa suunnitteluohjeeseen kirjatut tavoitteet
 • Jotta suunnittelu voidaan toteuttaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vastuu suunnittelun eri osa-alueiden johtamisesta ja valvomisesta tulee erikseen kohdistaa jollekin hankeorganisaatossa ennen varsinaisen toteutussuunnittelun käynnistämistä
  • Lakisääteisesti pääsuunnittelijan tehtävä
 • Suunnittelun ohjaamisessa ja johtamisessa tulee ottaa huomioon koko hankkeen toteutusmalli ja erityisesti se, mikä on eri osa-alueiden suunnittelun sopimussuhteet rakennushankkeeseen ryhtyvään
 • Tapauksissa, joissa suunnittelu sisältyy laajempiin toimituskokonaisuuksiin (esim. talotehdastoimitukset urakoituna) suunnittelun ohjauksessa ja valvonnassa tulee noudattaa niitä toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita, jotka on tältä osin kirjattu suunnitteluohjeeseen
  • Tällöin tulee erikseen määrittää, miten suunnittelutyö koordinoidaan, johdetaan ja ohjataan
   • Miten suunnittelu toteutetaan
 • Suunnittelun loppuunsaattamisessa huomioitava erikseen toimitussisällöstä riippuen esim. kalusteisiin, pintoihin, varusteisiin ja laitteisiin liittyvä valintaprosessi
  • Mikäli erillishankinnat kuuluvat laajempaan hankintasopimukseen, ennen rakentamista ja toimitusta kaikki valinnat tulee hyväksyä yhteisesti sovittua menettelytapaa noudattaen
   • Tämä sovittu menettelytapa tulisi olla osana sopimusten toimitusehtoja

Suunnittelun organisoimisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet

 • Tarvittavan erikoissuunnittelun (rakenne, talotekniikka, automaatio, valaistus, …) käynnistäminen ja organisointi
  • työn suunnittelua
  • pätevien ja riittävien suunnittelijaresurssien kokoamista
  • tehtävien jakamista suunnittelijoille
 • Suunnittelun ohjaus
  • suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi
 • Suunnittelun valvonta
  • suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehittymisen seuraamista, tarkastamista ja raportointia
 • Suunnittelun koordinoiminen
  • suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen