Palvelun ja osaamisen tarve

 • Keskeiset tehtävät hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa
  • Ohjeistuksen laatiminen asetettujen tavoitteiden ja laadun toteutumiseksi
  • Menettelytapaohjeistuksen määrittäminen hankkeen toteuttamiseksi
   • suunnitteluohje
   • alustava toteutussuunnitelma
 • Rakennushankkeen suunnitteluvaihe käsittää suuren joukon asioita / valintoja, joista pitää tehdä päätös
 • Pääasiallisesti asiat, joista pitää tehdä valintapäätös, liittyvät
  • rakennuksen tavoitteelliseen toimivuuteen
  • yleisesti asetettujen tavoitteiden toteutumiseen
   • esim. kosteusturvallisuus
  • rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin
   • erityisesti vaikutus tavoiteltavan energiatehokkuuden saavuttamisessa
 • Ongelmalliseksi päätöksenteon ja valintaprosessin tekee se, että valintatilanne edellyttää
  • laajaa eri osa-alueiden teknistä osaamista
  • eri ratkaisuvaihtoehtojen generoimista
  • taustatietoa päätöksen teon tueksi
 • Palvelua ja osaamista tarvitaan, jotta kaikki oleelliset seikat tulevat otetuksi huomioon
  • Myös rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoitteiden ja tahtotilan tunnistaminen edellyttää tueksi suunnitteluosaamista
 • Tapauksissa, joissa hankkeeseen ryhtyvä on vähän rakennusalaa tunteva, vastuuta kaikesta päätöksenteossa edellytettävästä tiedosta, tiedon selvittämisestä ja sisäistämisestä ei voida eikä saa kohdistaa kuluttajarakennuttajalle
  • Rakennushanke edellyttää osaamista monelta eri osa-alueelta
  • Vastuu tiedon tuottamisesta tulee jakaa eri alan osaajille

Suunnitteluohje ja alustava toteutussuunnitelma

 • Hankesuunnitteluvaiheessa (Vaihe 2) keskeistä on määrittää hankkeelle suunnitteluohje ja alustava toteutussuunnitelma
  • Ensisijaisena tehtävänä ja tavoitteena muodostaa lista hankkeelle asetetuista tavoitteista ja menettelytavoista suunnittelun ja toteutuksen perustaksi
 • Suunnitteluohje ja alustava toteutussuunnitelma edellyttävät ennen kaikkea
  • rakennushankkeeseen ryhtyvän omien tavoitteiden ja tarpeiden sekä odotusten tunnistamista
  • lukusia päätöksiä ja valintoja vastaamaan asetettuja tavoitteita
  • Tähän tarvitaan suunnitteluapua ja -osaamista
 • Suunnitteluohje muodostaa hankkeen edetessä suunnitteludokumentin
  • asetetuista toiminallisista ja laadullisista tavoitteista
  • vaadittavista menettelytavoista

Projektituen ja mahdollisen suunnitteluryhmän nimeäminen

 • Hankkeelle tulee nimetä hankkeen alussa osaava rakentamisen ammattilainen suunnittelun tueksi (projektituki tai projektipäällikkö)
  • keskeisenä tehtävänä hankkeen alussa ensisijaisesti hankesuunnitteluvaiheen osaamistarpeen kattaminen valintaprosessissa ja päätösten teossa
  • vastaa hankkeen käynnistämisestä
  • vastaa alkuvaiheen määrityksistä
   • tavoitteet
   • resurssit
   • riskit
   • tontin arviointi
  • myöhäisemmässä vaiheessa mahdollisesti esimerkiksi pääsuunnittelijana tai osana mahdollista laajempaa suunnitteluryhmää
Projektiryhmän henkilöitä ja yläpuolella suuri kysymysmerkki
 • Koska hankkeen mahdolliset eri toimitus- ja toteutustavat vaikuttavat hankkeen toteutusorganisaation muodostumiseen, hankesuunnitteluvaiheen osaamistarpeen kiinnittämisessä tulee huomioida myös se mahdollisuus, että lopullisista tuotesuunnitelmista vastaavat suunnittelijat eivät välttämättä ole samat kuin hankesuunnitteluvaiheen päätöksenteossa
  • riippuu keskeisesti toimitussisällöstä sekä -toteutustavasta
 • On perusteltua harkita myös erillisen suunnitteluryhmän perustamista rakennushankkeeseen ryhtyvän päätöksenteon ja valintojen tueksi
  • Siitäkin huolimatta, että lopullisesta suunnittelutyöstä vastaisi keskitetysti yksi hankkeen pääasiallisena toteuttajana toimiva sopimuskumppani (talotehdas, urakoitsija)
  • Erillisen suunnittelutuen pääasialliseksi tehtäväksi muodostuisi suunnitteluohjeen ja alustavan toteutussuunnitelman laatiminen
 • Suunnittelutuen tai -ryhmän tavoitteet
  • tukea rakennuttajaa valinnoissa, jotka liittyvät rakennettavan rakennuksen laadullisiin, toiminnallisiin ja toteutukseen liittyviin valintoihin
  • määrittää hankkeelle tavoitteet sekä edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi
   • yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa
  • generoida vaihtoehdot tavoitteiden toteuttamiseksi
  • arvioida eri vaihtoehtojen ominaisuudet ja vaikutukset
  • tukea päätöksentekoa
  • kirjata valitut ratkaisut ja menettelytapavaatimukset
   • suunnitteluohje
   • alustava toteutussuunnitelma
  • organisoida hankkeen suunnittelu ja varsinainen rakentaminen
 • Suunnitteluryhmän kokoonpano määräytyy ja täydentyy sen mukaan, miten käsiteltävät ominaisuudet ja asetetut tavoitteet edellyttävät erityisosaamista
  • Suunnittelutuen tarpeen määräytyminen riippuu
   • alustavasta toimitus- ja toteutustavasta
   • asetettavista alustavista tavoitteista
  • rakennussuunnittelu / pääsuunnittelija
  • rakennesuunnittelu
  • LVI-suunnittelu
  • sähkösuunnittelu
  • taloautomaatiosuunnittelu
  • valaistussuunnittelu
  • pihasuunnittelu
 • Keskeisiä suunnitteluominaisuuksia, joista pitää tehdä suunnittelua ohjaavat päätökset
  • rakennuksen arkkitehtuuri ja tilat
  • tavoiteparametrit ja järjestelmät
  • laitteet, varusteet ja kalusteet
  • rakennusselostus
  • huonekortit
  • työselitykset ja ohjeet
  • menettelytavat
 • Rakennushanketta ei voida suunnitella ja toteuttaa suunnitellusti, ellei aluksi määritetä mitä tavoitellaan ja mihin pyritään
  • Rakennushankkeessa tulee tehdä päätös kaikista niistä asioista, jotka vaikuttavat
   • tavoitteiden ja laadun saavuttamiseen
   • rakennustyön moitteettomaan toteutukseen
   • rakennuksen käyttöönoton valmisteluun
   • käyttöönottovaiheeseen
   • itse rakennuksen käyttöön
  • Päätösten ja valintojen tekeminen edellyttää osaamista