• Edellytykset ja hyvän suunnittelun periaatteet
  • Mitä asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja toteuttaminen edellyttävät?

Suunnittelun periaate

 • Onnistunut pientalohanke edellyttää suunnittelua
 • Jotta suunnittelua voidaan ohjata ja johtaa, suunnitelmien ja suunnittelun ero tulee ymmärtää
 • Suunnittelu tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka sisältää
  • tavoitteiden määrittämistä
  • vaihtoehtojen generoimista vastaamaan tarpeita ja tavoitteita
  • vaihtoehtojen arviointia
  • tiedon tuottamista päätöksen teon tueksi
 • Tehtyjen valintojen ja asetettujen tavoitteiden perusteella suunnittelutyö etenee ja asetetut tavoitteet ja valitut ratkaisut dokumentoidaan suunnitelmiksi
  • Vain näin edeten rakennus / hanke voidaan toteuttaa suunnitellusti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti valitusta toimitus- ja toteutustavasta riippumatta

Suunnitteluohje

 • Sisältää päätökset laaduntavoittelua ja laatua tukevien ohjeistusten noudattamisesta
  • tavoiteominaisuudet
  • menettelytavat
 • Suunnitteluohjeessa tulee huomioida ja varmistaa, miten eri suunnittelua ja toteutusta ohjaavilla menettelytavoilla voidaan vaikuttaa varautumiseen eri riskikohtiin ja riskien toteutumiseen
 • Päätökset noudatettavista menettelytavoista tulee tehdä
  • mm. BuildUpSkill-, Kuivaketju10-, pientalonlaatu.fi
  • Päätökset tulee kirjata
   • suunnitteluohjeeseen
   • alustavaan toteutussuunnitelmaan
 • Kaikki lopputulokseen ja laatuun vaikuttavat tekijät kirjataan myöhemmän vaiheen hankintojen kriteereiksi ja tavoitteiksi
  • Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla oikeus esittää eri osa-alueiden toimijoille (suunnittelijat, talotehtaat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat) tarkat tavoitteet
   • mitä ja minkälainen rakennuksen tulee olla
   • mitä laatuvaatimuksia rakennukselle asetetaan
   • miten rakennuksen tulee toiminnallisesti vastata asetettuja tavoitteita

Suunnitteluohjeen tavoitteet

 • Suunnitteluohjeen tavoitteiksi määritetään
  • menettelytavat
  • toimialoittain hyvän suunnittelun
   • vaatimukset
   • tavoitteet
   • sisältö
 • Mitä suunnittelulta tulee vaatia
  • rakennussuunnittelu
  • rakenteet ja mallintaminen
  • rakentaminen ja rakennuksen käyttöönotto
  • sähköinen talotekniikka
  • LVI-talotekniikka

Suunnitteluohjeen laatiminen

 • Hyvän suunnittelun ja toteutuksen tavoitteet, osapuolet ja tehtävät
  • mitä
  • miten
  • kuka
 • Hanke jaetaan
  • osa-alueisiin
   • rakenteet
   • järjestelmät
   • toiminnalliset kokonaisuudet
   • rakentaminen
  • osa-tavoitteisiin
  • suunnittelu- ja rakentamistehtäviin
 • Suunnitteluohjeen lähtökohta
  • tavoitteet
  • eri suunnitteluominaisuuksille valitut ratkaisut
  • järjestelmät
  • tavoitearvot
  • menettelytapaohjeet tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Suunnitteluohjeen sisältö
  • Tavoitteet ja suunnittelutehtävät sekä vaihtoehtoiset toteutustavat suunnittelun toteuttamiseksi ja rakentamiselle
  • Tavoitteet energiatehokkuudelle ja tavoiteltavalle laadulle
   • Suunnitteluohjeessa sekä alustavassa toteutussuunnitelmassa
   • Asetetut tavoitteet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja osana toteutusprosessia
  • Tavoitteellinen menettelytapaohjeistus
   • suunnittelun eri osa-alueiden ohjaamiseksi ja johtamiseksi vaihtoehtoisissa toimitus- ja toteutustavoissa
   • asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
   • suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi
 • Lisäksi tulee huomioida käyttöönottovaiheen vaatimusten ja ominaispiirteiden huomioon ottaminen kaikissa suunnittelu‐ ja toteutusvaiheissa
 • Suunnitteluohjeen laatimisessa tulee huomioida erilaisten toimitusmuotojen erilaiset piirteet.
 • Haasteena toimitusmuodot (sisällöt), joissa osa toteutussuunnittelusta sisältyy ostettavaan toimitussisältöön
  • Laaja talotoimituskokonaisuus sisältäen suunnittelun, materiaalit ja asennuksen erikseen sovittavaan valmiusasteeseen
   • ns. avaimet käteen -toimitukset