• Tavoitteet, vaihtoehdot ja ratkaisujen valinta
  • ⇒ ominaisuudet, miten rakennus toimii, vaihtoehtojen arviointi

Tavoitteiden asettamisen merkitys

 • Määritetään tavoitteiden, energiatehokkuuden ja onnistuneen hankkeen kannalta keskeiset suunnitteluominaisuudet
 • Määritetään suunnitteluominaisuuksille tavoitearvot ja -ratkaisut
  • kirjataan suunnitteluohjeeseen ja alustavaan toteutussuunnitelmaan hankkeen tavoitteiksi
   • suunnittelu- ja rakentamisprosessi
 • Suunnittelutuki / suunnitteluryhmä käy läpi rakennushankkeeseen ryhtyvän (lopullinen käyttäjä) kanssa
  • suunnitteluominaisuudet
  • onnistumisen edellytykset
 • Kaikkien ominaisuuksien osalta tehdään päätös ratkaisuista ja toteutustavoista
 • Suunnitteluominaisuuksilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, joilla on keskeinen merkitys
  • energiatehokkuuden muodostumisessa
  • asetettujen tavoitteiden mukaisen pientalon toteuttamisessa
 • Oleellista on kaikkien osatekijöiden käsittely
  • prosessi - ei niinkään valinnan tulos
 • Rakennus tulisi kaikilta osa-alueiltaan olla suunniteltu
  • Rakennus valmistuessaan ei saisi olla kompromissi
  • Suunnittelun toteuttaminen edellyttää tavoiteominaisuuksien ja -arvojen määrittämistä
 • Tavoitteiden ja edellytysten määrittämisessä tulee huomioida myös yleiset rakentamisen laadun tavoittelua ohjaava lainsäädäntö sekä ohjeet, normistot ja menettelytavat
  • tuotehyväksyntään liittyvä lainsäädäntö
  • pientalonlaatu.fi, Kuivaketju10, BuildUpSkills -järjestelmät
  • edellisten sisällön huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa
Pientalon laadun arviointi -logo
Kuivaketju 10 -logo
Build up skills -logo

Suunnitteluominaisuudet

 • Asetetut tavoitteet täyttävät rakenteet, ratkaisut ja järjestelmät sekä menettelyt
  • Määritetään suunnitteluohjeen perustaksi
   • tavoitteet ja edellytykset
   • mitä tavoitellaan
   • mitkä tekijät vaikuttavat energiatehokkuuteen ja onnistumiseen
  • Mitä tavoitellaan ja mihin on mahdollisuudet
   • Mitä asetettujen tavoitteiden ja energiatehokkuuden toteuttaminen edellyttää
   • Mistä ominaisuuksista on tehtävä alustava päätös
   • Mitä ja mitkä asiat tulee suunnitella ja missä laajuudessa
 • Suunnitteluominaisuudet (laadun, onnistumisen ja energiatehokkuuden kannalta keskeiset ominaisuudet ja parametrit sekä menettelytavat)
  • Tilasuunnittelu, laajuus ja toim. tavoitteet
   • lähtökohtana hankkeen alussa luonnosteltu tilaohjelma
  • Hankkeen budjetti ja tavoitehinta
  • Riskikartoitus
  • Toimitus- ja toteutusmuoto sekä pääasiallinen runkomateriaali
  • Energiatehokkuuden tavoitetaso
   • E<70 %/D3
  • Rakennuksen sijoittaminen tontille
   • rakennuksen muotoon ja dimensioon vaikuttavat tekijät
  • Huonetilojen sijoittelu
   • tavoitteet
   • mahdollisuudet
   • vaihtoehdot
  • Rakennuksen aukotukset
   • ilmansuunnan ja tilasijoittelun reunaehdot
   • suuntaus
  • Lämmitysjärjestelmä ja lämmönjako
  • Energiamuoto
  • Ilmanvaihto ja sen toimivuus, tavoitearvot ja automaatio
  • Aurinkoenergia
   • lämpö / sähkö
  • Rakenteiden valinta ja suunnitteleminen
   • rakennusfysiikka
   • rakenteiden toiminta ja rakennettavuus
   • rakenteiden liitokset
   • rakennekerrokset
  • Valaistus
   • tarve
   • järjestäminen
   • ratkaisut
   • ohjausjärjestelmä / -automatiikka
  • Jäähdytystarpeen arviointi ja jäähdytys
  • Ilmanpitävyys
  • Säätö- ja ohjausjärjestelmät, etävalvonta
  • Turvajärjestelmät
  • Käyttövesijärjestelmä
  • Taloautomaatio ja säätöjärjestelmät
  • Pihasuunnitelma ja valaistus
  • Rakentamisen valmistelu ja hankinnat
   • alustava toteutussuunnitelma
  • Laatuohjeistus / laatutavoitteet ja laadun varmistaminen / valvonta
   • suunnittelu- ja toteutusvaihe
   • ei RYL-peruste!
  • Rakentamisen organisointi ja valvonta
   • alustava toteutussuunnitelma
  • Rakennuksen käyttöönotto
  • Käyttö-ja huolto-ohjeisiin liittyvät tavoitteet
   • Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennushankkeeseen osallistuvat tavarantoimittajat, suunnittelijat ja urakoitsijat toimittavat tuotteistaan asianmukaiset hoito-, huolto ja kunnossapito-ohjeet
   • Varmin tapa saada edellä mainitut rakennushankkeen osapuolet toimittamaan tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet on kirjata määräys huolto-ohjeen laadinnasta näiden kanssa tehtävään sopimukseen
  • Erillishankinnat ja pinnat
   • hankinnat
   • hankintojen sisältö
   • asetettavat tavoitteet
   • huonekortit
   • huone- / pintasuunnitelmat

Hankkeelle asetettujen tavoiteominaisuuksien toteuttaminen

 • Määritetään ominaisuuksittain tavoitteet sekä generoidaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ominaisuustavoitteiden täyttymiseksi
 • Arvioidaan eri vaihtoehtojen toimivuus (vaikutus ja yhteistoiminnallisuus) suhteessa
  • tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin
   • resurssit ja riskikartoitus
  • alustavaiin valittuihin toimitus- ja toteutustapavalintoihin
 • Eri suunnitteluominaisuuksille ja menettelytavoille määritetyt valinnat ja ratkaisut muodostavat suunnitteluohjeen ja alustavan toteutussuunnitelman sisällön ja tavoitteet
  • Lähtökohtana lopputulokselle asetetut laadulliset ja toiminnalliset (energiatehokkuus) tavoitteet, mahdollisuudet ja tontin reunaehdot
 • Tärkeätä on määrittää osaksi suunnitteluohjeen ja alustavan toteutussuunnitelman tavoitteita myös laitteisiin, varusteisiin ja kalusteisiin sekä pintoihin liittyvät tavoitteet ja menettelytavat
  • Keittiö, kosteat tilat, kodinhoitotilat, kiinteä valaistus, pinnat ja muut erikoismateriaalit, muut kiintokalusteet, yms.
  • Näillä valinnoilla on keskeinen merkitys
   • kokonaiskustannusten muodostumisessa
   • budjetin riittävyyden arvioinnissa

Tavoitteiden asettamisen merkitys ja tärkeys

 • Vaikka asetettavat tavoitteet eivät eroaisikaan kulloinkin voimassa olevien määräysten tasosta, jokaisesta suunnitteluratkaisusta ja valinnasta tulee silti tehdä päätös
 • Vain ne ominaisuudet ja toiminnalliset tavoitteet sekä menettelytavat, joiden suhteen on asetettu tavoite, voidaan onnistuneesti suunnitella ja toteuttaa sekä valvoa
  • Myös toteutuksen / rakennustyön suunnittelu on osa suunnittelua
 • Päätöksentekoa tukee suunnitteluryhmä
  • Tarjoaa tietoa vaihtoehdoista päätöksenteon tueksi
  • Ohjaa ja erityisesti tukee päätöksenteon prosessia

Suunnitteluvaatimukset

 • Tehdään päätökset suunnittelun yhteisistä käytänteistä
  • periaatteet
   • ⇒ valinta ja ohjaaminen (esim. BIM-tietomallintaminen)
  • tiedottaminen
  • dokumentointi
  • käyttöönottovaihe