Osaamistarpeen määrittäminen ja suunnitteluryhmän nimeäminen hankesuunnitteluvaiheen päätösten teon tueksi

 • tavoitteet
 • vaihtoehdot
 • valinta

Rakenteiden, järjestelmien ja suunnitteluparametrien määrittäminen ja valinta

 • Energiatehokkuuden ja onnistumisen edellytykset sekä ratkaisuvaihtoehdot, tekniset tavoitearvot ja järjestelmät
 • Tavoitteiden toteutumisen kannalta määritetään keskeiset suunnitteluominaisuudet sekä asetetaan näille tavoitteet
 • Suunnitteluominaisuuksissa huomioidaan myös rakentamisvaiheelle asetettavat yleiset tavoitteet ja noudatettavat menettelytapaohjeistukset
  • Keskeistä on määrittää, mitkä rakentamisvaiheeseen liittyvät asiakokonaisuudet tulee erityisesti huomioida suunnittelussa
 • Ratkaisuvaihtoehtojen generoiminen ja eri vaihtoehtojen arvioiminen
 • Valintaprosessi
  • mikä ratkaisu, järjestelmä, menettelytapa tai parametri tuottaa toivotun lopputuloksen

Suunnitteluprosessin sisällön ja tavoitteiden määrittäminen ja suunnitteluohjeen laatiminen

 • Tavoitteiden, valintojen ja järjestelmien, menettelytapojen sekä arvojen kirjaaminen tavoitteiksi
  • mitä tavoitellaan
  • mitä rakennuksen pitäisi tehdä
  • miten rakennuksen pitäisi toimia
 • Suunnittelutyön valmistelu ja tavoitteiden määrittäminen
  • hyvän suunnittelutyön sisällön määrittäminen
   • mitä on hyvä suunnittelu
   • mitä pitää suunnitella
   • mitä rakennuttajalla on lupa odottaa
 • Suunnitteluprosessi
  • suunnittelutyön koordinoiminen, johtaminen ja ohjaaminen
  • miten suunnittelu toteutetaan
  • kuka ja miten
   • riippuu merkittävästi valitusta toimitus- ja toteutustavasta
 • Suunnitelmien yhteensovittaminen ja suunnittelukäytänteet
  • mitä se tarkoittaa
  • mitä se edellyttää
  • miten se hoidetaan
  • kuka siitä vastaa

Ehdotussuunnitelmien (luonnosten) laatiminen

 • Yksilöllisissä tapauksissa rakennushankkeelle laaditaan luonnossuunnitelmat
 • Luonnossuunnitelmien tulee ottaa huomioon
  • suunnitteluohjeen tavoitteet
  • alustavien toimitus- ja toteutustapavalintojen reunaehdot
 • Luonnossuunnitelmat
  • voivat kuulua osaksi kokonaistoimitustarjousta
  • voidaan laatia yksilöllisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän toimeksiantona ja suunnittelutehtävänä
 • Yksilöllisissä tapauksissa, joissa rakennussuunnittelu toteutetaan rakennuttajan valitseman suunnittelijan toimesta, luonnossuunnitelmat tehdään ensin ja tarjouskyselyvaihe muista osapalveluista toteutetaan luonnossuunnitelmien perusteella tämän jälkeen
  • erikoissuunnittelu
  • rakennusosa- / elementtitoimitus
  • rakennus- ja asennuspalvelut
  • erillishankinnat
 • Toimintamalli ja prosessi tarjousten pyytämiseksi eri toimijoilta ja palveluntarjoajilta riippuu keskeisesti hankkeelle valitusta toimitus- ja toteutustavasta

Tarjouskyselyvaihe ja vaihtoehtoisten suunnittelu- ja toteutustarjousten / toimituskokonaisuuksien arviointi

 • Tarkennetaan vaihtoehtoisten toimijoiden listaa
  • suunnittelijat
  • talotehtaat
  • tavarantoimittajat
  • urakoitsijat
 • Määritetään suunnitteluohjeen mukaisesti tavoitteet, tehtävät ja vastuut yhteistyötahojen sitouttamiseksi hankkeeseen
 • Kilpailutetaan potentiaalisia toimijoita suunnitteluohjeen sisällön ja asetettujen tavoitteiden perusteella
 • Arvioidaan vaihtoehtoiset tarjoukset, toimitustavat ja -sisällöt, energiatehokkuuden tavoitearvojen toteutuminen

Kokonaiskustannusarvion laatiminen ja vertaaminen budjettiin

 • Laaditaan vaihtoehtoisista tarjouksista mahdollisimman tarkka kokonaiskustannusarvio
  • Tarvittaessa rakennusosa-arvio
 • Verrataan saatua arviota hankkeen tavoitehintaan (budjettiin)
 • Tällöin tulee huomioida myös kaikki erillishankinnat sekä piharakentamiselle kohdistettavat tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit
 • Budjetin ylittävä ratkaisua ei tule pitää toteuttamiskelpoisena ilman rahoituksen riittävyyden varmistamista

Rakentamisprosessin määrittäminen ja alustavan toteutussuunnitelman laatiminen

 • Rakentamisvaiheen alustava vaihtoehtoisiin toimitus- ja toteutustapoihin perustuva toteutussuunnitelma
  • suunnitteluprosessin toteuttaminen ja organisoiminen
  • alustava rakennusosa- / järjestelmäkuvaus
  • eri toimitus- ja urakkakokonaisuudet sekä erillishankinnat
  • hankkeen toteutus
   • johtaminen
   • vaiheet ja eri osa-alueet
   • tehtävät ja vastuut
 • Energiatehokkuuden toteutumisen varmistaminen
  • Huomioitavat seikat ja osa-alueet
  • Valvontasuunnitelma
 • Alustava suunnitelma turvallisuuskoordinaattorin ja kosteuskoordinaattorin tehtävien kohdistamisesta
  • Tavoitteet
  • Tehtävät
  • Vastuuhenkilöt
 • Työsuorituksen valvonnasta ja tarkastuksesta sekä töiden ja eri osaurakoiden vastaanotosta sopiminen huomioon ottaen vaihtoehtoisten eri toimitus- ja toteutustapojen ominaispiirteet
 • Käyttöönottovaiheen edellytykset ja riippuvuus eri osa-alueiden työsuorituksiin ja tekijöihin
  • Kuka vastaa käyttöönottovaiheesta