Toimitus- ja toteutustapa sekä pääasiallinen runkomateriaali  – Valinnan merkitys

 • Toimitustapaan, eri toimituskokonaisuuksien toimitussisältöihin, tehtävämäärityksiin ja vastuunjakoon sekä pääasialliseen runkomateriaaliin liittyvät valinnat ja päätökset määrittelevät, miten ja mistä rakennus rakennetaan
 • Hankkeen toteuttamiseen (toimitus- ja toteutustapa) liittyvät valinnat ohjaavat keskeisesti hankkeen
  • toteutumista
  • suunnittelua
  • suunnittelun organisointia
  • resurssi- ja osaamistarvetta
  • koko hankkeen organisaation muodostumista (osaamisen tarve, resurssien riittävyys ja sopimussuhteet sekä sitoutuminen hankkeeseen)
  • Alustava päätös vaihtoehtoisista toimitus- ja toteutustavoista tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • Myös pääasiallinen runkomateriaali sekä julkisivu (kaavamääräykset) ja tavoiteltava ostettavan kokonaistoimituksen valmisusaste tulee päättää hankkeen alussa
  • Näiden valintojen merkitys on tärkeä siksi, että päätökset toimitus- ja toteutustavasta sekä halutusta runkomateriaalista
   • ohjaavat hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa suunnittelua ja koko hankkeen toteutumista
   • osaltaan rajaavat vaihtoehtoisten toteuttamiskelpoisten ratkaisujen määrää
 • Tavoitteiden määrittämisessä tulee huomioida, että toimitus- ja toteutustavan sekä valittavan runkomateriaalin osalta hankkeelle asetetut tavoitteet ja tarjonta / mahdollisuudet eivät aina välttämättä korreloi keskenään

Toimitus- ja toteutustapa

 • Toimitustapa (toimitussisällön laajuus)
  • miten ja minkälaisissa sekä minkä laajuisissa toimituskokonaisuuksissa (urakka- ja palvelusopimukset) sekä osissa hanke toteutetaan
  • talovalmis, muuttovalmis, vesikattovalmis, runkovalmis, elementtitoimitus, materiaalitoimitus, osaurakoitu, tms.
 • Toteutustapa
  • mistä rakenneosista hanke toteutetaan
  • rakenneosat, järjestelmät, kokonaisuus, yms.
 • Toimitus- ja toteutustavan valinnassa tulee huomioida myös oma osaaminen ja halu / mahdollisuudet osallistua sekä omat voimavarat rakennuttajana ja osatoteuttajana (mm. vastuu erillishankinnoista)
 • Toimitus- ja toteutustavan valinnassa tulee huomioida myös rakennusaikaan ja ajankohtaan sekä rakennuspaikkaan liittyvät tekijät ja mahdolliset epävarmuustekijät
  • kiire
  • eri toimituksiin ja hankintoihin liittyvät eri pituiset toimitusajat
  • rakennusajankohdan oletettavat sääolosuhteet
  • materiaali- ja rakennusosatoimitusten tai järjestelmien hankintasuunnittelu
  • rakennustarvikkeiden varastointi rakennuspaikalla
  • turvallisuus
  • yleiset työmaaolosuhteet
 • Jokaisella rakennuspaikalla on lisäksi omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida
  • toimitustavan ja toteutustavan valinnassa
  • riskikartoituksessa
  • rakennustyömaan työturvallisuuden näkökulmasta
 • Vaihtoehtoisilla toimitus- ja toteutustavoilla on hankkeen resurssitarvetta, suunnittelun organisointia ja rakentamista merkittävästi ohjaava vaikutus
 • Riippuen siitä, miten ja mistä rakennus toteutetaan, hankkeen vaatimat suunnittelijat sitoutuvat eri tavoin hankkeeseen
  • Valittavasta sisällöstä ja tavasta riippuen eri osapuolet voivat olla joko sopimussuhteessa suoraan rakennushankkeeseen ryhtyvään tai toimituksesta vastaavaan alan toimijaan (esimerkiksi talotehdas)
 • Valittava toimitus- ja toteutustapa ohjaa myös rakennussuunnitteluun / arkkitehtuuriin sisältyvien vapauksien ja tavoitteiden toteuttamista
 • Pidemmälle tuotteistettu talotehtaan toimitussisältö saattaa merkittävästi rajata arkkitehtisuunnittelun vapauksia
  • Tästä syystä täysin rakennuttajan tavoitteiden mukaisesti suunnitellun kokonaisuuden hankkiminen ns. talopakettitoimituksena on poikkeuksellista / harvinaisempaa
 • Rakennuksen mahdollisia toteutustapoja
  • suurelementti- tai tilaelementtiratkaisu
  • betonielementtiratkaisu
  • precut-ratkaisu
  • kivi- / harkkoratkaisu tavaratoimituksena
  • perinteinen paikalla rakennettu puurunkoratkaisu

Pääasiallinen runkomateriaali

 • Puu, kivi, kevytbetoni, hirsi, …
 • Jokaisella runkomateriaalilla on omat tunnusomaiset luonteenpiirteensä
  • edut
  • rajoitukset
Rinnakkain 4 eri materiaaleista rakennettua taloa ja jokaisen yläpuolella suuret kysymysmerkit
 • Jokaisella rakennuspaikalla on lisäksi omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida toimitustavan ja toteutustavan valinnassa, riskikartoituksessa sekä rakennustyömaan työturvallisuuden näkökulmasta
  • suunnittelun vapaus
  • arkkitehtuuri
  • mittamaailma / moduulimitoitus
  • aukotukset
  • kylmäsillat
  • kiinnittäminen ja tukirakenteiden suunnittelu / tuennat
  • pinnoitus ja pintarakenteet
 • Pääasiallisen runkomateriaalin valinnassa tulee lisäksi huomioida
  • eri vaihtoehtojen soveltuvuus matalaenergiarakentamiseen
  • eri materiaalien rakennusfysikaalinen toimivuus
  • asentamiseen sekä varsinaiseen rakennustyöhön liittyvät haasteet
 • Runkomateriaalin valinnalla on vaikutus myös
  • mahdollisiin rakennusvaiheen haasteisiin ja riskeihin
   • esim. kuivana pysymisen tavoite
  • kalustotarpeeseen
  • poikkeuksellisen vaativiin työvaiheisiin
  • erikoisosaamisen tarpeeseen
  • aikatauluttamisen haasteisiin
  • erilaisiin toimitusaikatauluihin
 • Erilaisilla kokonaisratkaisuilla, järjestelmillä ja materiaaleilla voi olla myös erilainen ja toisistaan poikkeava tarjontatilanne markkinoilla sekä myös tästä riippuvainen arvioitu hintakehitys ja soveltuvuus käytettävissä oleviin resursseihin
  • Runkomateriaalia valittaessa, sekä useimmiten tästä riippuen myös toimitus- ja toteutustapaa valittaessa, valintatilanteessa tulisi ottaa huomioon yhtä lailla kaikki tavoitteet, edut, rasitteet ja rajoitukset sekä muut oleelliset huomioitavat seikat, myös hintavaikutus

Hankkeen alkuvaiheen selvitykset ja tarvittavat asiakirjat – Mitä tarvitaan hankkeen käynnistämiseksi

 • Hankkeen alkuvaiheessa tulee määrittää, mitä selvityksiä, suunnitteluasiakirjoja ja aloitusvaiheen sopimuksia (esim. liittymäsopimukset) hankkeessa edellytetään
 • Rakennushankkeen alkuvaiheessa tulee hankkia suunnittelua ohjaaviksi lähtötiedoiksi rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaiset asiakirjat ja lähtötiedot mm. suunnittelukartta tai vastaava sekä korkeusasematiedot
 • Rakennuspaikasta tulee teettää maaperä- ja pohjatutkimus, pintavaaituskartta sekä perustamistapalausunto
  • Tavoitteena on, että rakennuspaikasta käytettävissä oleva informaatio mahdollistaa aukottomasti rakennuksen tuotesuunnittelun (sis. myös toteutussuunnittelun) käynnistämisen
  • Maaperä- ja pohjatutkimus sekä tämän perusteella laadittu perustamistapalausunto määrittää
   • mahdolliset vaihtoehtoiset rakenteet
   • perustusrakenteisiin mahdollisesti kohdistuvat vaatimukset (mahdollinen paalutustarve)
   • mahdolliset vaihtoehtoiset perustusratkaisut (matalaperustus, ryömintätilainen perustus, kellarillinen ratkaisu, kantava maanvarainen alapohja)
   • eri perustusratkaisuista mahdollisesti aiheutuvan vaikutuksen hankkeen organisaatioon, aikataulusuunnitteluun ja hankkeen kustannusarvioon
 • Mahdolliset perustusratkaisut yhdessä rakennuspaikan ominaisuuksien, valitun runkomateriaalin ja toteutustavan kanssa vaikuttavat varsinaisen rakennuksen luonnos- ja toteutussuunnitteluun