Energiatehokkuuden tavoitetason määrittäminen sekä päätös uusiutuvasta energiasta

 

Rinnakkain 4 eri materiaaleista rakennettua taloa ja jokaisen yläpuolella suuret kysymysmerkit

Energiatehokkuuden tavoitetaso

Energiatehokkuuden tavoitetaso määritetään hankkeen alussa ohjaamaan hankkeen suunnittelua ja toteutusratkaisua, laite- ja järjestelmävalintoja sekä varsinaista rakentamista. Energiatehokkuuden tavoitetason määrittämisessä lähtökohtana ovat ensisijaisesti vallitsevat määräykset. Energiatehokkuuden tavoittelua voi lisäksi ohjata myös omat arvot ja tavoitteet, mahdolliset energiatehokkuuteen liitetyt alueelliset hyötynäkökohdat tai mahdolliset hyvitykset. Näitä voivat olla esimerkiksi alennus tontin vuokrassa, hankintahinnassa tai rakennuslupamaksuissa.

Suunnitellun rakennuksen energiatehokkuuden taso voidaan kytkeä joko E-lukuun (laskennallinen viitearvo) ja rakennuksen energiatehokkuusluokkaan, todelliseen ostoenergian tarpeeseen (kWh/m2), mahdollisiin kuukausitason ostoenergiasta aiheutuviin menoihin (€/kk) tai tehontarpeeseen (kW). Energiatehokkuuden tavoitteiden määrittämisessä tulee ottaa huomioon myös mahdolliset alueelliset tavoitteet ja määräykset, jotka eivät aina ole valinnaisia. Näitä voivat olla esimerkiksi asemakaavamääräykset, alueelliset ohjeistukset, päätökset tai hankkeet sekä esimerkiksi lainsäädäntöön ja määräyksiin perustuvat vaatimukset.

Rakennukselle asetettava energiatehokkuuden tavoitetaso tai mahdollisesti jokin muu tekijä saattaa edellyttää uusiutuvan omavaraisen energian suunnittelemista ja huomioimista osana kokonaisenergiatehokkuutta. Siksi uusiutuvan omavaraisenergian mahdollinen tarve tulee ottaa huomioon suunnittelua ohjaavana päätöksenä jo hankkeen alussa. Uusituvalla omavaraisenergialla tarkoitetaan tässä yhteydessä aurinkopaneeleista ja aurinkokeräimistä tuotettua energiaa tai paikallista tuulienergiaa.

Aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyvillä valinnoilla on koko hankkeen suunnittelua ohjaava vaikutus. Energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet sekä päätös auringon hyödyntämisestä muodostavat osaltaan tavoitteet ja reunaehdot muiden eri osa-alueiden suunnittelulle. Nämä osa-alueet ja vaikutuspinnat ovat:

  • arkkitehtisuunnittelu sekä rakennuksen sijoittaminen tontille - ilmansuuntien vaikutus auringon hyödyntämisessä sekä mahdolliset vaikutukset tilantarpeeseen,
  • rakennesuunnittelu - aurinkojärjestelmien huomioiminen rakenteiden suunnittelussa,
  • LVI-suunnittelu - aurinkoenergian hyödyntäminen lämmitystarpeen tai lämpimän käyttöveden energiatarpeen kattamisessa ja järjestelmien suunnittelussa sekä
  • sähkösuunnittelu - aurinkosähkön hyödyntäminen ja huomioon ottaminen rakennuksen käytössä.

Energiatehokkuuden tavoitteet asettavat kokonaisuutena keskeisen lähtökohdan sille, mitä rakennukselta, rakenteilta ja eri järjestelmiltä edellytetään, miten energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet otetaan suunnittelussa huomioon ja miten asetettujen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Energiatehokkuudelle asetettavilla tavoitteilla on täten tärkeä toteutussuunnittelua sekä koko rakentamista ohjaava vaikutus.

Energiatehokkuudelle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutuminen edellyttävät huolellista suunnittelua ja suunnittelun ohjaamista sekä eri järjestelmien yhteensopivuuden varmistamista. Energiatehokkuudelle asetettavat tavoitteet korostavat lisäksi tarvetta suunnitella rakennus toimimaan yhtenä kokonaisuutena, ei vain eri osajärjestelmien summana. Mitä tiukemmat energiatehokkuudelle asetettavat tavoitteet ovat, sitä suurempi merkitys on eri järjestelmien yhteensopivuudella ja sen varmistamisella.