Rinnakkain 4 eri materiaaleista rakennettua taloa ja jokaisen yläpuolella suuret kysymysmerkit

Tarve ja tilaohjelma sekä tavoitehinta-arvion (budjetin) laatiminen

Ajatus pientalon rakennuttamisesta syntyy usein tarpeesta tyydyttää muuttunut tilantarve. Tätä hankkeen vaihetta kutsutaan tarveselvitysvaiheeksi.
Tarveselvitysvaiheessa lähtökohtana on määrittää rakennushankkeeseen ryhtyvän muuttunut tilantarve ja tiloille asetettavat toiminnalliset vaatimukset sekä muodostaa mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut muutostarpeen tyydyttämiseksi.

Kun vaihtoehdoksi valitaan uuden rakennuksen rakennuttaminen, hankeprosessin seuraavana tehtävänä on määrittää suunniteltavalle rakennukselle  laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.

Hankkeelle tulee laatia tilaohjelma. Tilaohjelman laatiminen on hankesuunnittelun ensimmäinen askel. Tilaohjelman laatimisen tavoitteena on määrittää asumisen ja rakennuksen käytön kannalta tarpeelliset tilat laajuustietoineen. Tilaohjelman tulee sisällöltään vastata siihen, mitä asuminen ja eläminen suunniteltavalta rakennukselta edellyttävät.

Tilojen suunnittelussa ja tilaohjelmaan laatimisessa keskeinen lähtökohta on määrittää rakennukselle asetettavat toiminnalliset tavoitteet, tavoiteltavien tilojen laajuustiedot (pinta-alat) ja keskeiset laatukriteerit. Tilaohjelman ja tavoiteltavan laadun sekä erityisesti energiatehokkuudelle asetettavien tavoitteiden määrittämisen merkitys on hankkeen toteutuksen kannalta suuri.

Tilaohjelma muodostaa myös lähtökohdan tavoitehinta-arvion (rakennushankkeen budjetti) laadinnalle sekä varsinaiselle rakennussuunnittelulle (arkkitehtisuunnittelu). Laatukriteerit määrittävät vastaavasti tavoitetason hankkeen eri osa-alueille, joka tulee saavuttaa. Vain ensin määrittämällä tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan suunnitella ja asetetut tavoitteet saavuttaa.

Tilaohjelman laadinnassa tulee ottaa huomioon myös rakennuspaikan ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä reunaehdot niiltä osin, kun niillä on vaikutusta tavoitteisiin ja tilaohjelman muodostamiseen sekä tavoitehinta-arvioon. Näitä tekijöitä ovat keskeisimmillään tontin muoto ja tasaisuus, asemakaavassa tontille määritetty kerroslukumäärä, perustamisolosuhteet, kellarirakentamisen mahdollisuus tai toisaalta tarve, tontin kulkuun ja käytettävyyteen liittyvät tekijät sekä yleisesti ympäristö.