Pieni talo ja iso talo rinnakkain, ja niiden yläpuolella suuri kysymysmerkki

Resurssien ja mahdollisuuksien arvioiminen

Hankeen käynnistäminen edellyttää huolellista käytettävissä olevien resurssien arvioimista. Resurssien arvioimisella tarkoitetaan taloudellisten, ajallisten sekä henkisten resurssien määrittämistä sekä niihin liittyvien rajoitusten arviointia.

Riskikartoitus (resurssit, olosuhteet, ihmiset, valinnat, hankkeen eri osa-alueet)

Riskitarkastelun tavoitteena on kartoittaa etukäteen mahdolliset epävarmuustekijät, jotka voivat johtaa epäonnistuneeseen lopputulokseen.

Mahdollisten riskien perimmäiset syyt ovat karkeasti jaoteltuna joko olosuhteet tai ihmiset. Riskitarkastelun tavoitteena on tunnistaa mahdolliset riskitekijät rakennushankkeessa sen eri vaiheissa ja varautua näihin.

Mahdolliset epävarmuustekijät tulee arvioida kahdesta eri näkökulmasta. Näkökulmia ovat:

 • epävarmuustekijän (riskin) toteutumisen todennäköisyys sekä
 • toteutuessaan sen vaikutus ja rakennushankkeeseen ryhtyvän sietokyky.

Erityisesti niihin epävarmuustekijöihin, joiden toteutumistodennäköisyys on suuri ja joiden vaikutus on epäedullinen tai vakava, tulee toimenpidesuunnitelmin varautua ennakolta.

Keskeisiä epävarmuustekijöitä:

 • resurssien riittävyys – taloudelliset resurssit, aikataulu ja henkinen jaksaminen,
 • asetettujen toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden toteutuminen,
 • kosteudenhallinnan toteutuminen,
 • sopimussuhteet, urakkarajat ja mahdolliset ristiriitaisuudet,
 • lakisääteiset velvoitteet ja niiden huomioiminen,
 • työturvallisuus - vastuun kohdistaminen ja työturvallisuuden varmistaminen,
 • suunnittelun ja suunnitelmien laatu ja laadun varmistaminen,
 • lisä- ja muutostöiden hallinta ja vaikutusten huomioon ottaminen (kustannus- ja aikatauluvaikutus),
 • eri järjestelmien yhteensopivuus,
 • rakentamisvaiheen valvonta ja laadun toteutuminen sekä
 • käyttöönottovaihe ja rakennuksen toimivuuden varmistaminen.

Rakentamiseen liittyviin riskeihin tulee osaltaan varautua myös vakuutuksilla. Siksi vakuuttaminen on hyvä huomioida osatoimenpiteenä varauduttaessa mahdollisiin riskeihin. Vakuutuskokonaisuuden rakenne ja laajuus riippuvat keskeisesti valittavasta toteutusmuodosta ja toteutukseen liittyvistä ominaispiirteistä.

Osa vakuutusvelvoitteista perustuu lainsäädäntöön. Esimerkiksi hankemallissa, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttajana toimii hankkeen aikana työnantajana, työntekijöiden vakuuttamisvelvoite on lakisääteinen velvoite, josta työnantaja ei voi välttyä.

Rakennushankeen aikaisen vakuutusturvan sisällöstä tulee ennen hankkeeseen ryhtymistä neuvotella oman vakuutusyhtiön kanssa. Keskeinen tavoite on varmistaa lakisääteisten työntekijävakuutusten lisäksi riittävän kattava laaja vakuutusturva, joka kattaa sekä henkilö-  että materiaalivahingot koko rakentamisprosessin ajalta. Tärkeätä on lisäksi varmistaa, että käytettäessä ulkopuolisia toimijoita (talotehtaat, urakoitsijat), kaikilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa olevat vastuuvakuutukset.