Ihminen, jonka yläpuolella on ajatuskuplassa talo ja kysymysmerkki

Pientalohankkeen käynnistäminen – projektituen hankkiminen sekä omien tavoitteiden ja tarpeiden määrittäminen

Pientalohankkeessa rakennuttajan ensimmäisenä tehtävänä on tehdä päätös hankkeen toteuttamisesta. Päätöksen tekeminen edellyttää omien tavoitteiden ja toiveiden määrittämistä sekä mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen arvioimista. Pelkkä tontin saaminen ei ole yksin riittävä peruste käynnistää rakennushanketta.

Rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää aina rakennusalan ammattiosaamista. Vaikka pientalon omatoiminen rakentaminen on perinteisesti ollut pientaloa haaveilevalle perheelle lähes itsestäänselvyys, se ei ole sitä enää. Omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien määrittäminen ja arvioiminen, valintojen ja päätösten, sekä rakennuksen suunnitteleminen ja rakentaminen edellyttävät tueksi eri alojen ammattiosaamista.

 

Teknisesti yhä vaativammaksi muodostunut moniulotteinen ja sirpaloitunut rakennushanke sisältää useita suunnittelu- ja toteutusvaiheita, joista jokaiseen sisältyy suuri määrä tehtäviä. Erityisesti energiatehokkuuden lähes nollaenergiatavoitteiden toteutuminen edellyttää hankkeen alussa huolellista tavoitteiden määrittämistä, suunnittelua ja suunnittelun ohjausta sekä projektin kokonaisvaltaista hallintaa. Siksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on heti hankkeen alussa hankkia tuekseen riittävä rakentamisen ammattiosaamisen. Tässä mallissa projektiammattilaisesta käytetään nimitystä projektituki.

Rakennushankkeen alun suunnitteluvaihetta kutsutaan hankesuunnitteluvaiheeksi. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle määritetään laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja käyttöä koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelussa huomioidaan myös rakennuspaikka, sen mahdollisuudet ja ominaisuudet sekä hankkeen vaihtoehtoiset toteutusmuodot ja -tavat. Hankesuunnittelussa muodostetaan perusteet päätökselle toteuttaa rakennushanke. Projektituen tavoitteena ja tehtävänä on toimia rakennuttajan tukena hankkeen organisoimisessa ja käynnistämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja päätöksenteossa sekä rakentamisen aikana.

Projektituen osaamisvaatimuksena on pientalohankkeen kokonaisvaltainen prosessin hallinta. Tärkeätä on kyky hallita projektin eri vaiheita ja tehtäväkokonaisuuksia suunnittelusta rakentamisvaiheeseen ja käyttöönottoon asti.  Pientalohankkeissa tärkeätä on myös kyky arvioida hankkeelle varatun tontin ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset sekä sovittaa rakennuttajan tavoitteet valitulle rakennuspaikalle.

Projektitukena voi toimia rakennusalan erityissuunnittelija tai arkkitehtikoulutuksen saanut ammattilainen. Projektituen rooli ja tehtävät tarkentuvat hankkeen edetessä. Tavoitteena on, että projektitueksi kiinnitetty asiantuntija on mukana hankkeessa sen alusta loppuun asti.  

Projektituki voi jatkaa hankkeessa toteutusmuodosta riippuen joko pääsuunnittelijana, rakennussuunnittelijana (arkkitehtisuunnittelu) tai vastaavana työnjohtajana. Myös näiden tehtävien yhdistäminen on toteutusmuodosta riippuen mahdollista. Tällöin tulee kuitenkin varmistaa, että projektituella on riittävä koulutus ja kokemus eri tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseksi.

Projektituen tehtävät voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jotka kaikki asettavat vaatimuksia projektituen osaamiselle.


Projektituen keskeiset tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa

  • Hankesuunnitteluvaiheen käynnistäminen sekä hankkeen mallintaminen ja vaiheistaminen.
  • Hankesuunnitteluvaiheen organisoiminen ja johtaminen.
  • Alustavan hankeorganisaation muodostaminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa (rakennussuunnittelijan, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan valinnat, tehtävien määrittäminen ja kohdentaminen).
  • Tarvittavan suunnitteluosaamisen varmistaminen ja tarvittaessa suunnitteluryhmän kokoaminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa.
  • Osallistuminen suunnitteluohjeen laatimiseen ja toteutussuunnittelun käynnistämiseen. Projektituen roolina suunnitteluohjeen laatimisessa voi olla joko pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja tai tapauskohtaisesti molemmat.
  • Osallistuminen hankkeen toteutukseen. Toteutukseen liittyvä tehtävät määräytyvät hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa valittavan toteutusmuodon perusteella.