Tavoitehinta-arvio eli hankkeen budjetti

  • Hankesuunnittelussa tehdyn tilaohjelman (tilat, toiminnalliset tavoitteet, laajuustiedot sekä pääasiallinen laatutasotavoite) laatimisen sekä toteutuspaikan valinnan jälkeen voidaan laatia tavoitehintalaskenta (budjetti)
Talo = kasa rahaa
  • Tavoitehinnan määrityksessä keskeisinä osina ovat tilaohjelman mukaiset laajuustiedot ja toiminnalliset tavoitteet sekä eri tilojen tavoitellut laatukriteerit
    • Laatukriteereillä on laajuustietojen ohella tärkeä merkitys koko hankkeen kustannustason muodostumisessa
    • Tavoiteltava laatu tulee karkealla tasolla määrittää, jotta tavoiteltavan laatutason / varustelutason vaikutus tulisi otetuksi huomioon tavoitehinta-arvion laadinnassa ennen varsinaisen luonnossuunnittelun aloitusta
  • Tavoitehinta-arvion laadinnassa keskeistä on säätää tilaohjelman sisältöä siten, että realistisesti hankkeelle varattu rahallinen budjetti riittää
  • Tavoitehinnan muodostamisessa saatetaan ajautua mahdolliseen iterointitehtävään tilaohjelman tarkentamisen ja tavoitehinta-arvion laatimisen välille
  • Tavoitteena tulee ehdottomasti olla se, että tavoitellun tilaohjelman mukainen tavoitehinta-arvio ei saa ylittää realistisesti laadittua käytettävissä olevaa budjettia, jossa on myös huomioitu jo hankkeen alussa laaditun riskitarkastelun reunaehdot ja epävarmuustekijät