Hankesuunnitteluvaiheen tarve ja tehtävät sekä keskeiset tavoitteet

Ihminen, jonka yläpuolella on ajatuskuplassa talo ja kysymysmerkki
 • Hankesuunnitteluvaiheen ensimmäisenä tehtävänä ja tavoitteena on tehdä päätös hankkeen toteuttamisesta
  • Päätöksen tekeminen edellyttää
   • rakennushankkeeseen ryhtyvän mahdollisuuksien arvioimista
   • hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja toiveiden määrittämistä
   • edellisten arvioimista suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin
 • Hankesuunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon kaikki nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen liittyvät tekijät, joilla voi olla vaikutus hankkeen toteutumisen edellytyksiin sekä mahdollisuuksiin
 • Hankesuunnitteluvaiheen "design Concept"-vaiheessa päätösten, valintojen ja reunaehtojen sekä omien resurssien tarkastelu ja arvioiminen edellyttävät ammattiosaamista.
  • Asiantuntijan nimeäminen ja kiinnittäminen hankkeeseen on hankesuunnitteluvaiheessa ensimmäinen tärkeä tehtävä
 • Hankkeen alussa projektin käynnistämisen tueksi tulee kiinnittää asiantuntija / projektituki
  • Keskeisenä tehtävänä toimia hankeen alkuvaiheissa tukena päätöksenteossa ja valinnoissa
  • Mukana hankkeessa sen loppuun asti
  • Tarkempi tehtävien kuvaus sekä vastuut tarkentuvat hankkeen edetessä ja riippuen hankkeen toteutusmallista
   • Voi toimia hankkeen edetessä joko pääsuunnittelijana ja / tai vastaavana työnjohtajana tai valvojana hankkeen myöhemmin päätettävästä toimitus- ja toteutustavasta riippuen
 • Hankesuunnitteluvaiheessa korostuu rakennussuunnitteluun (tilat ja toiminnallisuus), rakennesuunnitteluun, talotekniikkasuunnitteluun, pihasuunnitteluun sekä itse rakentamiseen liittyvä osaamisen ja tuen tarve osana rakennushankkeeseen ryhtyvän päätöksenteon prosessia

Resurssit

 • Hankeen toteutumisen mahdollisuuksien arvioiminen edellyttää huolellista resurssien kartoittamista
 • Resurssien kartoittamisella tarkoitetaan taloudellisten, aikataulullisten sekä henkisten resurssien tarkastelua
Rinnakkain kasa rahaa, kello ja ihmisen pään siluetti, jonka aivojen kohdalla on 3 hammasratasta
 • Rajoitusten tarkastelussa tulee ottaa huomioon todelliset käytettävissä olevat resurssit sekä sovittaa asetettavat tavoitteet (laajuus- ja laatutavoitteet) niihin

Riskikartoitus

 • Riskejä muodostavat
  • resurssit
  • olosuhteet
  • ihmiset
  • valinnat
  • hankkeen eri osa-alueet
 • Riskitarkastelun tavoitteena on kartoittaa etukäteen mahdolliset seikat, jotka voivat johtaa epäonnistuneeseen lopputulokseen
 • Analyysin rakenne ja laajuus riippuvat potentiaalisten riskitekijöiden suuruudesta, vaikutusvoimasta sekä todennäköisyydestä
 • Riskianalyysin pitää olla riittävän laaja siten, että mikäli riskianalyysi osoittaa riskit liian suuriksi, hanke tulisi kyetä keskeyttämään jo tässä vaiheessa
 • Todennäköisten riskien perimmäiset syyt ovat olosuhteet ja ihmiset
  • Nämä tekijät määrittelevät keskeisesti riskianalyysin sisällön ja tulokset
 • Riskianalyysin keskeinen tavoite on tunnistaa mahdolliset riskitekijät rakennushankkeessa läpi sen koko toteutusprosessin ajan ja varautua näihin
 • Riskiarvio tulee ulottaa myös varsinaiseen rakentamiseen liittyviin riskeihin
  • Epäonnistuminen rakennuksen kuivana pitämisessä on onnistumisen ja rakennuksen koko elinkaaren näkökulmasta merkittävä riski
   • Rakennuksen pysyminen kuivana aina rakentamisen aloituksesta sen valmistumiseen asti on toimivan, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen keskeisin edellytys
   • Kuivaketjun toteutuminen on tavoite, joka pitää tiedostaa, huomioida kaikissa suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa ja jota pitää valvoa
 • Käytettävissä oleva hankeaikataulu sekä ajan riittävyyteen liittyvät rajoittavat tekijät (rahoitus, väliaikainen asuminen, jne.) tulee ottaa huomioon osana riskitarkastelua
 • Vakuusmenettelyiden mahdollisuus ja tarve
  • Erilaisiin hankkeen vaihtoehtoisiin tapoihin toteuttaa hanke saattaa sisältyä sopimussuhteita, joiden suhteen tulee varmistaa näihin mahdollisesti liittyvät epävarmuustekijät sekä tästä syystä mahdollisten vakuusmenettelyiden tarve
   • eri toimitusmuotoihin liittyvien riskien arviointi
 • Urakkahinta
  • Eri osa-alueiden urakkahintojen sopimisessa tulisi ottaa huomioon mahdollisista erilaisista sisältötulkinnoista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja seurannaisvaikutukset
 • Maksuerätaulukko
  • Tiedostettava mahdollisin etupainotteisiin maksueräjärjestelyihin liittyvät epävarmuustekijät
  • Eri osaurakoihin tai työsuorituksiin liittyvät maksusuunnitelmat (maksuerätaulukot) tulee perustua työn etenemiseen, ei päivämääriin tai aikatauluun
  • Työsuorituksesta maksettava maksuerä tulee hyväksyä vasta, kun työvaihe on hyväksytysti valmi
  • Etupainotteiset maksueräsuunnitelmat muodostavat hankkeessa merkittävän riskin.
 • Mahdollisten lisä- ja muutostöiden vaikutusten huomioiminen hankkeen budjetissa tulee ottaa huomioon hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa
  • Jokaisella suunnitelmista poikkeavalla muutoksella on vaikutus hankkeen budjetin riittävyyteen
  • Tavoitteeksi tulisi asettaa mahdollisten lisä- ja muutostöiden välttäminen hyvällä suunnittelulla
  • Lisä- ja muutostöiden mahdollisuus ja näiden seurannaisvaikutukset on kuitenkin otettava huomioon

Rakennuspaikka – mahdollisuudet ja rajoitukset

 • Rakennuspaikan ominaisuuksien arviointi ja soveltuvuus omiin tavoitteisiin ovat hankkeen etenemisen kannalta ensisijaisen tärkeä vaihe
Ruohon peittämä kumpu, jossa on pensaita ja puita; Yläpuolella suuri kysymysmerkki
 • Rakennuspaikan arviointi tulisi tehdä yhdessä pääsuunnittelijan / projektituen / projektipäällikön kanssa jo ennen, kuin tontin hankinta vahvistetaan
 • Rakennuspaikan arviointiin ja valintaan sekä rakennuksen tontillesijoittamisen mahdollisuuksien arviointiin liittyvät tehtävät ja vastuut asettavat omat osaamisvaatimuksensa hankkeen alkuvaiheen tuelle
  • pääsuunnittelija / projektituki / projektipäällikkö / vastaava työnjohtaja / …
  • Tämä tulisi ottaa huomioon hankkeen alkuvaiheen projektituen valinnassa
 • Pääsuunnittelijan / projektituen apu on suositeltavaa myös niissä tapauksissa, joissa valittavana on rakennuspaikka useammasta vaihtoehdosta
 • Rakennuspaikkaa (tonttia) tulisi arvioida siten, että se vastaa laajasti sille asetettuihin tavoiteisiin
  • Arvioinnin kriteereinä voivat olla mm.
   • tontin laajuus, rakennettavuus sekä soveltuvuus halutulle rakennusmuodolle ja toteutustavalle
   • käytettävyys asumisen aikana
   • kulku tontille
   • sijainti ja alueen palvelurakenne
   • ilmansuunnat
   • kaavamääräykset
   • maasto ja maaperä
   • arvio soveltuvista rakenteista ja perustamisratkaisuista
 • Kokonaisuutena tontista tulee arvioida kaikki suunnitteluun ja varsinaiseen rakentamiseen liittyvät tontin ominaisuudet sekä mahdolliset haasteet ja ennakoitavissa olevat ongelmat
  • Yhtä lailla myös laajentamismahdollisuudet, tontin / rakennuspaikan muuntojoustavuus tulee ottaa huomioon
 • Tontista tulisi yhtä lailla kyetä arvioimaan myös kaikki tonttikohtaiset energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät
  • ympäristön varjostus
  • rakentaminen
  • kaukolämmön saatavuus
  • kalliopinnan syvyys
  • maalämmön hyödyntämisen mahdollisuus