• Hankkeen todellisten tavoitteiden selvittäminen ja tarpeen määrittäminen
  • mitä halutaan rakentaa
  • minkälainen halutaan rakentaa
 • Hankesuunnitteluvaihetta avustavan projektituen hankkiminen ja nimeäminen sekä keskeisten tavoitteiden määrittäminen
 • Mahdollisuuksien ja resurssien arvioiminen
 • Riskiarvion laatiminen
  • riskit
  • riskien tunnistaminen
  • riskien vaikutusarvio
 • Tontin (rakennuspaikan) valintaan liittyvien reunaehtojen sekä tontin ominaispiirteiden ja mahdollisuuksien selvittäminen
 • Tilaohjelman, hankkeen laajuuden sekä toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden määrittäminen
 • Energiatehokkuuden tavoitetason määrittäminen
  • mitä
  • miksi
 • Päätös toimitus- ja toteutustavasta sekä pääasiallisesta runkomateriaalista
 • Alustava päätös uusiutuvan omavaraisenergian hyödyntämisestä
 • Hankkeen budjetin ja tavoitehinnan määrittäminen sekä suhteuttaminen rahoitusmahdollisuuksiin ja mahdollisiin riskeihin / epävarmuustekijöihin
 • Vaihtoehtoisten toimittajatahojen kartoittaminen
 • Hankkeen vaiheistaminen, eri vaiheiden jakaminen tavoitteisiin ja eri osapuolten tehtäviin
  • suunnittelu- ja rakentamistehtävät
  • toimitus- ja toteutustavan sekä pääasiallisen runkomateriaalivalinnan huomioon ottaen
  • osaamistarpeen määrittäminen
   • ketä
   • mitä osaamista
   • missä laajuudessa
   • missä hankkeen eri vaiheissa osaamista edellytetään
  • vastuumatriisin laatiminen
 • Alustava toteutusmalli ja rakenne
  • kuka avustaa päätöksenteossa
   • suunnitteluohjeen laatiminen
   • alustavan toteutussuunnitelman laatiminen
  • kuka organisoi ja vastaa varsinaisesta rakentamisvaiheesta
   • aikataulutus
   • eri osaurakoiden ja urakkakokonaisuuksien yhteensovittaminen
   • rakennustyön aikaiset kokouskäytänteet
   • eri osatoimitusten toimituspyyntöjen tekeminen
   • toimitusten aikataulutus
  • kuka vastaa työnjohdosta ja valvonnasta eri vaihtoehtoisissa toimitus- ja toteutustavoissa
  • kuka vastaa ja aikatauluttaa erillishankinnat
  • kuka vastaa käyttöönottovaiheen toimivuudesta, tarvittavista asetuksista, säädöistä ja mittauksista
  • rakennushankkeeseen lakisääteisten velvollisuuksien määrittäminen ja hoitaminen
 • Suunnittelun edellyttämät lähtötiedot ja tarvittavat liittymäsopimukset