Hankeprosessin määrittäminen

 • Määritetään hankkeelle mahdolliset toimitus- ja toteutustapavaihtoehdot
  • Valinnassa tulee ottaa huomioon hankkeen hankeprosessille asetetut tavoitteet ja tehtävät sekä mahdolliset rajoitukset
  • Tavoitteena on määrittää karkealla tasolla, miten asetetut tavoitteet täyttävä rakennus toteutetaan
 • Hankkeen toimitus- ja toteutustavan, pääasiallisen runkomateriaalivalinnan sekä vaihtoehtoisten toimijoiden perusteella arvioidaan
  • hankkeessa tarvittava osaaminen ja palvelut
   • suunnittelu ja rakentaminen
  • miten eri suunnittelijat ja toteuttajat kiinnittyvät hankkeeseen ja rakennushankkeeseen ryhtyvään
 • Toimitus- ja toteutustapa määrittää
  • hankkeen toteutusorganisaation
   • suunnittelu
   • rakentaminen
  • miten tavoitteiden toteutumista edellyttävät valinnat voidaan tehdä tuetusti eri suunnittelualojen asiantuntijoiden avulla
   • tiedontarpeen tyydyttäminen osana päätöksen teon prosessia
   • ⇒ tavoitteet, vaihtoehdot, arvio, valinta, mallintaminen
 • Eri sisältöisissä urakoissa (erilaiset toimitustavat) osa suunnittelusta voi sisältyä ostettavaan urakkakokonaisuuteen
  • Tällöin tärkeätä on määrittää, miten eri osa-alueiden tavoitteiden toteutumista, valintojen ja päätösten viemistä suunnittelun tavoitteiksi ja koko suunnitteluprosessia koordinoidaan ja johdetaan
 • Hankeprosessin eri tarpeiden ja tehtävien määrittämisessä tulee ottaa huomioon myös projektituen / projektipäällikön sekä lakisääteisen pääsuunnittelijan rooli ja tehtävät
  • Pääsuunnittelijan tehtävänä on suunnittelun johtaminen sekä suunnitelmien yhteensovittaminen
   • Pääsuunnittelijan tehtävät hankkeessa tulee määrittää ja tehtävistä sopia
   • Tavoitteet ja tehtävät tulee kirjata pääsuunnittelijan kanssa laadittavan suunnittelusopimukseen
   • Pääsuunnittelijan sopimussuhde ja tehtävät määritetään pääosin valittu toimitusmuoto ja -tapa huomioon ottaen
  • Määritetään lisäksi
   • erityissuunnittelijoiden tarve
   • alustavan hankeprosessin mukaisesti tarvittava rakentamisorganisaatio ja sopimussuhteet
   • rakennusvaiheen työnjohto- sekä valvontatehtävien määräytyminen
  • Eri osapuolten sitoutumissuhde rakennushankkeeseen ryhtyvään riippuu keskeisesti toimitustavasta ja toimitussisällöstä
 • Valittu toteutustapa määrittää myös
  • mahdollisen oman tekemisen osuuden ja mahdollisuudet
  • rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet tilaajana ja mahdollisena työnantajana
 • Rakennushankkeesta muodostetaan prosessi, jolla on
  • eri vaiheet
  • selkeät tavoitteet
  • reunaehdot
  • mahdollisuudet
  • eri osapuolet
 • Prosessille ja eri osapuolille määritetään
  • tehtävät
  • palvelu- ja osaamistarpeet
  • tarvittavien palveluiden hankintasuunnitelma
 • Asiantuntijoiden tarve hankkeessa korostuu
  • hankesuunnitteluvaiheessa päätöksenteon tukena
  • varsinaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa