Onnistuneen hankkeen keskeisenä edellytyksenä on rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden yhteensopivuus sekä toimiminen optimaalisesti oikein. Yhteensopivuuden sekä käyttöönoton tavoitteet ja menettely tavoitteiden varmistamiseksi tulee ottaa huomioon suunnitteluprosessissa. Tästä syystä yhteensopivuuden sekä käyttöönottovaiheen varmistaminen tulee olla keskeinen osa suunnitteluprosessin tavoitteita.

Eri järjestelmien ja ratkaisujen yhteensopivuuden varmistamisessa on tärkeätä muistaa, että yhteensopivuuden ja rakennuksen toiminnan varmistamisessa oleellista ei ole vain valmiiden suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen. Yhteensopivuuden varmistaminen edellyttää yhteisten tavoitteiden määrittämistä sekä koko suunnitteluprosessin aikana tapahtuvaa keskinäistä yhteydenpitoa ja valvontaa.

Vastuu suunnitelmien laadun tarkistamisesta ja erityisesti yhteensopivuuden varmistamisesta on hankkeen pääsuunnittelijalla. Eri osa-alueiden suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen on koko suunnitteluajan kestävä prosessi. Siksi toteutussuunnittelun organisoimisella ja johtamisella on hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen merkitys. Yhteinen suunnittelun aloituskokous, yhteisten tavoitteiden läpikäyminen, suunnittelun ohjaaminen ja prosessin aikaiset tarvittavat suunnittelukokoukset ovat perusta onnistumiselle ja yhteensopivuuden varmistamiselle hankkeen toteutusmuodosta riippumatta.