Toteutussuunnittelulla tarkoitetaan suunnitteluvaihetta, jossa ehdotussuunnitelmien perusteella laaditut pääpiirustukset (lupapiirustukset) kehitetään edelleen rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi työpiirustuksiksi, mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Suunnittelun organisoiminen ja johtaminen toteutetaan yhteistoiminnassa hankkeeseen kiinnitettyjen suunnittelijoiden ja palveluntarjoajien (tavarantoimittajat / talotehtaat) kanssa. Toteutussuunnittelua ja suunnitelmien laatimista ohjaa suunnitteluohjeeseen ja hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet.

Lakisääteisesti vastuu suunnittelun johtamisesta ja suunnittelun laadun valvonnasta on pääsuunnittelijalla. Suunnittelun ohjaamisessa ja johtamisessa tulee ottaa huomioon koko hankkeen toteutusmalli ja erityisesti eri osa-alueiden suunnittelun sopimussuhteet rakennushankkeeseen ryhtyvään.

Tapauksissa, joissa suunnittelu sisältyy laajempiin toimituskokonaisuuksiin (esim. talotehdastoimitukset urakoituna), suunnittelun ohjauksessa ja valvonnassa tulee varmistaa, että toteutussuunnittelussa noudatetaan kaikkia toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita sekä menettelytapaohjeistuksia, jotka on näiltä osin kirjattu hankesuunnitelmaan.

Keskeiset suunnittelun osa-alueet, sisältö ja toimenpiteet sekä suunnittelun ohjaustarve:

 

  • Erikoissuunnittelun käynnistäminen ja organisointi. Erikoissuunnittelulla tarkoitetaan luonnossuunnitelmien kehittämistä rakentamisen edellyttämiksi suunnitelmiksi ja määrittelyiksi. Suunnittelun käynnistäminen edellyttää työn suunnittelua, pätevien ja riittävien suunnittelijaresurssien kokoamista sekä tehtävien jakamista suunnittelijoille. Suunnittelu käynnistetään hankkeen toteutusmuodosta riippuen hankkeelle valittujen erikoissuunnittelijoiden kanssa. Tapauksissa, joissa suunnittelu sisältyy ostettavaan kokonaispalveluun (talotehtaan urakointipalvelu), suunnittelun käynnistämisestä tulee sopia suunnittelun aloituspalaveri kokonaispalvelua tarjoavan sopimuskumppanin kanssa. Kun suunnittelupalvelut ovat sopimussuhteessa suoraan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa, suunnittelun aloituspalaveri voidaan luontevammin järjestää suoraan erikoissuunnittelijoiden kanssa. Erikoissuunnittelun aloituspalaverin järjestämisvastuu on nimetyllä pääsuunnittelijalla.
  • Suunnittelun ohjaus ja valvonta on suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien ohjaamista sekä kehittymisen seuraamista, tarkastamista ja raportointia tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi (suunnittelukokousten järjestäminen).
  • Suunnittelun koordinoiminen on suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen (pääsuunnittelijan yhteensovittamisvastuu).