Ehdotussuunnitelmien perusteella vaihtoehtoisilta toimijoilta (tavarantoimittajat, talotehtaat, urakoitsijat) pyydetään tarjoukset suunnitteluratkaisuun, hankesuunnitelmaan ja sitä tarkentavaan suunnitteluohjeeseen sekä rakennusselostukseen perustuen. Tarjouspyynnön perustana voi toteutusmuodosta riippuen olla myös talovalmistajan valmistalomallistoon perustuva suunnitteluratkaisu. Valitusta toteutusmuodosta riippuen tarjouspyyntö voi käsittää joko koko rakennuksen rakentamisen ja suunnittelemisen ns. avaimet käteen periaatteella, eri osakokonaisuuksien tai pelkän materiaalipaketin toimittamisen.

Hankintaprosessi toimitusyhteistyön muodostamiseksi tulee toteuttaa samanaikaisesti lupaprosessin käynnistämisen kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että hanke etenee rinnakkain lupakäsittelyvaiheen aikana. Alustavat toimitussopimukset mahdollistavat myös lupaprosessin yhteydessä mahdollisesti vaadittavien hankkeen vastuuhenkilöiden ja erityissuunnittelijoiden nimeämisen myös silloin, kun osa suunnittelusta sisältyy talotoimittajan tai urakoitsijan kanssa solmittuun toimitussopimukseen. Vaadittava menettelytapa ja käytäntö eri suunnittelijoiden nimeämisvelvoitteesta jo rakennuslupavaiheessa on kuitenkin varmistettava tapauskohtaisesti alueen rakennusvalvontaviranomaiselta.

Eri tarjoukset voivat sisältää materiaali- tai järjestelmätoimituksen lisäksi myös asennuspalvelua ja suunnittelua. Siksi tarjouspyyntövaiheessa tulisi mahdollisimman tarkasti määritellä hankesuunnitelmaan ja suunnitteluohjeeseen viitaten, mitä kunkin pyydettävän tarjouksen tulisi sisältää, jotta eri tarjousten vertailtavuus ja tarjousten muodostaman kokonaisuuden arviointi olisi mahdollista.

Suunnittelun tavoitemääritysten merkitys on toteutusmuodosta riippumatta suuri. Tärkeätä on varmistaa, että kaikki rakentamisen eri hankevaiheet, osa-alueet ja toiminnot tulevat tarjouksilla katetuksi. Tarjouspyynnöissä tulee lisäksi vaatia eri toimituskokonaisuuksiin liittyvät tarkat toimitusehdot, tilaus- ja toimitusmenettelyt sekä toimitusaikatiedot. Näillä tiedoilla on keskeinen merkitys hankkeen aikataulusuunnittelussa, hankintojen suunnittelussa, rakennuslupaprosessin käynnistämissä ja toteuttamisessa sekä rakentamisen suunnittelussa. Toimitustiedot vaikuttavat osaltaan myös lopulliseen päätökseen valittavasta toteutusmuodosta, -tavasta ja runkomateriaalista.

Vaihtoehtoisten ratkaisujen ja toimituskokonaisuuksien arvioiminen ja kehittäminen

Vaihtoehtoisista kokonaisratkaisuista arvioidaan suunnitteluohjeeseen kirjattujen tavoitteiden toteutuminen, kokonaiskustannukset, energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja eri tekijöiden kriittisyys sekä mitä eri vaihtoehdot merkitsevät hankkeen suunnittelun ja rakennustyön organisoimisen, johtamisen ja valvonnan näkökulmasta. Tarvittaessa eri vaihtoehtoja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin hankkeelle asetettuja kokonaistavoitteita.

Tärkeätä on lisäksi määrittää tarjottavien toimituskokonaisuuksien sisältö sekä erityisesti, mitä työvaiheita ja hankintoja tarjous ei kata. Näiden osalta hankinnat ja työvaiheiden toteutus jäävät tarjoukseen ulkopuolelle ja täten rakennuttajan hoidettavaksi. Lisäksi on tärkeätä arvioida eri vaihtoehtoja suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä mitä mahdollisia epävarmuustekijöitä eri vaihtoehtoisiin ratkaisumuotoihin voi sisältyä.

Vaihtoehtoisista tarjouksista tehdään valinta parhaiten tavoitteita vastaavasta täyttävästä kokonaisuudesta tai kokonaisuuksista (tuote, palvelu, suunnittelu, toimitussisältö, urakointi, asennus …kokonaisuudesta. Valittu ratkaisu, toteutusmuoto ja toteutustapa sekä hankintasopimusten toimitussisällöt määrittävät hankkeen lopullisen toteutusorganisaation. Valittujen palveluntarjoajien toimitussisällön perusteella määritetään myös se suunnitteluosaamisen ja rakennustyön tarve, joka jää valittujen palveluntarjoajien toimitus- / palvelusisällöistä ulkopuolelle ja josta rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee vastata itse.