Suunnitellulle rakennukselle tulee hakea rakennuslupa. Lainvoimainen rakennuslupa on edellytys rakentamisen aloittamiselle. Rakennuslupa on viranomaispäätös, joka oikeuttaa suunnitelmien mukaisen rakennuksen rakentamisen lupapäätökseen kirjatuin ehdoin. Koska kuntakohtaisesti rakennusluvan saaminen voi kestää rakentamisen ajoituksen näkökulmasta jopa useamman kuukauden, prosessi rakennusluvan hakemiseksi tulee käynnistää mahdollisimman varhain.

Lupaprosessin yhteydessä vaadittavista asiakirjoista ja näiden asiakirjojen täyttämistä ohjaa pääasiallisesti sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki. Alueellisilla rakennusvalvontaviranomaisilla on lisäksi mahdollisuus asettaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle myös muita selvitysvaatimuksia, jotka ennen luvan hakemista tulee ottaa huomioon.

Rakennusluvan hakee hankkeeseen nimetty pääsuunnittelija rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttamana ja allekirjoituksin. Hankkeen toteutusmuodosta riippuen, rakennusluvan voi hakea myös rakentamispalvelusta vastaava sopimuskumppani (esim. talotehdas) rakennushankkeeseen ryhtyvän lukuun ja rakennushankkeeseen ryhtyvän myöntämällä valtakirjalla.

Rakennuslupa haetaan pääasiallisesti sähköisen lupa.fi -järjestelmän kautta. Luvan hakeminen edellyttää erikseen määrättyjen asiakirjojen täyttämistä ja jättämistä yhdessä lupahakemuksen kanssa. Myös käytäntö liittyen vaadittavien suunnittelijoiden nimeämisestä lupaprosessin yhteydessä voi vaihdella aluekohtaisesti ja siksi ohjeet vaadittavista toimista tulee selvittää ennen luvan hakemista.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on myös ilmoitettava naapureille. Tähän menettelyyn voi myös mahdollisesti liittyä kuntakohtaisesti toisistaan eroavia menettelytapoja, jotka on suositeltavaa selvittää rakennuslupaa haettaessa.

Selvitysvastuu tarvittavista hallinnollisista asiakirjoista (mm. rakennuspaikan omistusoikeuden osoittaminen) sekä tarvittavien dokumenttien täyttämisestä ja toimittamisesta luvanhakemista varten tulee selvittää erikseen. Useimmissa tapauksessa vastuu kohdistuu hankkeeseen nimettävälle pääsuunnittelijalle. Näistä tehtävistä voidaan kuitenkin sopia rakennushankkeessa myös toisin.

Rakennushankkeen vireilläolosta on lupahakemusvaiheessa lisäksi tiedotettava rakennuspaikalla erillisellä kyltillä. Tiedottaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus. Kylttiin liittyvästä tarkemmasta ohjeistuksesta on hyvä sopia yhdessä oman alueen rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennuslupaprosessin vaatima käsittelyaika voi vaihdella aluekohtaisesti merkittävästikin. Jotta hankkeen mahdollisen aloituksen ajankohtaa olisi mahdollista arvioida ja täten aikatauluttaa koko hankkeen etenemistä sekä erityisesti hankintojen toteutusta ja ajankohtaa, lupaprosessin vaatimalle ajalle tulee vaatia arvio.