Aikataulusuunnittelun merkitys on pientalohankkeessa tärkeä. Aikataulusuunnittelulla asetetaan hankkeen ajalliset tavoitteet, mahdollistetaan hankkeen etenemisen seuranta ja luodaan puitteet muulle ajalliselle suunnittelulle kuten hankintojen suunnittelulle ja suunnittelun aikatauluttamiselle sekä varsinaisen rakennustyön aikatauluttamiselle.

Eri osasuoritusten ja toimitusten aikatauluttamisessa on hyvä ottaa huomioon myös mahdolliset viivästymiset. Rakentamisen aikataulu tulee suunnitella siten, että yllättävistä viiveistä ei aiheudu hankkeen etenemiselle hallitsematonta haittaa.

Kalenteri

Yleisaikataulu

Yleisaikataulu on rakennushankkeeseen ryhtyvän aikataulusuunnitelma, joka kattaa hankkeen rakennusvaiheen ja joka luo perustan koko hankkeen ajalliselle suunnittelulle. Yleisaikataulu laaditaan, kun tiedossa on hankkeen toteutusmuoto, -organisaatio ja -tapa, pääpiirustukset (arkkitehtisuunnitelmat), eri toimituskokonaisuuksien hankintasopimukset ja toimitusehdot (toimitussisällöt ja toimitusajat). Yleisaikataulussa rakentamisvaiheen kestoa tarkastellaan pääasiallisesti rakentamisen päätyövaiheittain (esim. Talo 2000 tuotantonimikkeistö).

Yleisaikataulun tavoitteena on määrittää karkealla tasolla hankkeen rakennustöiden ja sen eri työvaiheiden ajoittaminen ja ajallinen kesto. Yleisaikataulu mahdollistaa rakentamiseen tarvittavan kokonaisajan arvioimisen suhteessa koko hankkeen suunniteltuun tavoiteaikatauluun. Yleisaikataulu muodostaa perustan hankkeen muulle ajalliselle suunnittelulle, kuten hankinta- ja suunnitelma-aikataulujen laatimiselle. Yleisaikataulu mahdollistaa lisäksi arvion rakentamisen eri vaiheiden ajoittumisesta eri vuodenajoille sekä rakentamisen aloitusajankohdan (aloituskokous) alustavan määrittämisen. Tämä edellyttää kuitenkin arviota rakennuslupaprosessin vaatimasta ajasta ja rakennusluvan saamisesta. Yleisaikataulu tarkentuu siirryttäessä rakennussuunnitteluvaiheesta rakentamisen suunnitteluun (rakentamisvaiheaikataulu) ja edelleen rakentamisvaiheeseen (viikkotason aikataulu).

Yleisaikataulun laatimista ja rakennetta ohjaa keskeisesti valittu toteutusmuoto. Mitä suuremmasta toimituskokonaisuudesta on kyse, sitä enemmän koko hankkeen aikatauluttamista ohjaa eri toimitussisältöjen toimitusehdot ja toimitusajat sekä eri suoritusten kokonaiskestot. 

Vastaavasti mitä pilkotummasta hankekokonaisuudesta on kyse ja mitä suurempi on rakennushankkeeseen ryhtyvän käytännön toteuttamisvastuu päätoteuttajana, sitä suurempi osuus aikataulusuunnittelusta ja eri työvaiheiden suunnittelusta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Yleisaikataulun laadinnassa suunnitteluvastuu korostuu erityisesti niiden tehtävien osalta, jotka eivät sisälly sopimusperusteisiin kokonaistoimituksiin ja jotka kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvän hankintavastuulle. Tällöin pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan merkitys hankkeen yleisaikataulun laadinnassa korostuu.