Rakentamisvaiheessa rakennus rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. Rakentamista ohjaavat hankkeen aikana laaditut suunnitelmat ja sovitut menettelytavat työn toteuttamisesta ja valvonnasta. Suunnitelmien ja sovittujen menettelytapojen sekä huolellisen rakentamisen avulla varmistetaan laadun ja asetettujen tavoitteiden sekä erityisesti energiatehokkuuden toteutuminen. Rakentamisen käynnistymisessä tärkeätä on varmistaa, että hankkeella on kaikkia tarvittavia eri vaiheita varten sopimussuhteisesti sovitut tekijät ja vastuuhenkilöt ja että kaikkea tekemistä ohjaa suunnitelmallisuus ja laaditut suunnitelmat.

Pientalohanke edellyttää useita osapuolia, joilla jokaisella on omat sopimusperusteisesti määritetyt tavoitteensa. Hankeorganisaation moniulotteisesta rakenteesta huolimatta on kuitenkin tärkeätä että, kaikilla tekijöillä tulisi olla sama yhteinen tavoite koko rakennukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tästä syystä on tärkeätä, että yhteydenpito eri tekijöiden välillä on saumatonta ja että kaikki osapuolet tietävät tehtävänsä, tavoitteensa ja asetetut urakkarajansa.

 

Lisäksi on tärkeätä, että rakennustyön aikana järjestetään suunnitellun mukaisesti riittävän usein työmaakokouksia, joissa käsitellään hankkeen etenemisen kannalta ajankohtaisia asioita sekä varmistetaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden mukaisen rakennuksen rakentamiseksi.

Rakentamisvaiheen onnistumisen kannalta rakennustyöllä tulee aina olla toteutusmuodosta riippumatta selkeä johtaja.  Pääasiallisesti tämä taho on rakennushankkeeseen ryhtyvän etuja valvova vastaava työnjohtaja. Hankkeen toteutusmuodosta riippuen hankkeissa, joissa talotoimittaja tai talourakoitsija vastaa suurimmalta osaltaan hankkeen rakentamisesta, vastaavan työnjohtajan tehtävät voivat vaihtoehtoisesti kuulua myös osaksi toimitussopimusta. Tällöin on erittäin tärkeätä, että yhteydenpito ja yhteistyö rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämän valvojan ja päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan välillä on saumatonta. Vain täten organisoituna yhteistoiminta varmistaa onnistuneen lopputuloksen. Vain sovittamalla hankkeen eri osapuolet tekemään rakennustyön aikana yhteistyötä, asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Toteutusmuodosta riippuen osa hankinnoista voi olla kohdistettuna rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulle, mutta rakentamisen aikatauluttamisesta vastaa kokonaisuudessaan päätoteuttajaksi valittu talotehdas tai urakoitsija. Tällöin erillishankintojen ajallisen toteutumisen onnistumiseksi pääasiallisen toteuttajan ja rakennuttajan edustajan on tehtävä yhteistyötä hankintojen toteuttamisessa laaditun toteutussuunnitelman mukaisesti.

Rakennustyön aikaset katselmukset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Osana rakentamisen viranomaisvalvontaan liittyen rakentamisen aikana rakennustyömaalla tulee järjestää katselmuksia. Pidettävät katselmukset, eri rakennus- ja työvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt sekä määräys katselmukseen osallistuvista suunnittelijoista määritetään rakennusluvan ehdoissa sekä aloituskokouksen yhteydessä. Vaadittavista katselmuksista on lisäksi suositeltavaa keskustella oman alueen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa jo hankkeen alussa suunnittelun aloituskokouksen yhteydessä.

Katselmusten keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että eri rakennustyövaiheisiin liittyvät toimenpiteet ja tarkastukset on toteutettu suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti ja että näihin työvaiheisiin liittyvät tarkastusmerkinnät on kirjattu työmaan tarkastusasiakirjaan. Katselmuksien tarkoituksena ei ole yksityiskohtaisesti tarkastaa rakentamisen kelvollisuutta tai laatua, vaan ainoastaan todentaa vaaditut toimenpiteet ja menettelyt.

Keskeisesti pientalohankkeessa pidettävät katselmukset

  • Paikan merkitsemisen. Sijainnin merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvan edellyttämään paikkaan. Merkintämittaus on mahdollista tehdä, kun rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Sijainnin merkitsemisen yhteydessä on mahdollista tuoda tontille myös korkeuslukema.
  • Pohjakatselmus. Pohjakatselmus voidaan toimittaa, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt sekä niihin liittyvät työmaan vastuuhenkilöiden tarkastukset on suoritettu, eikä anturoita ole vielä valettu.
  • Sijaintikatselmus. Sijaintikatselmus voidaan toimittaa, kun perustustyöt tai sitä vastaava rakennusvaihe on tehty ja rakennuksen rakennetut nurkkapisteet ja korkeusasema ovat luotettavasti mitattavissa ennen seuraavan työvaiheen aloittamista.
  • Perustusten sijaintikatselmus. Perustusten sijaintikatselmus toimitetaan, kun rakennuksen perustustyö tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu.
  • Rakennekatselmus toimitetaan, kun sijaintikatselmus on suoritettu ja kantavat rakenteet on tehty, eikä niitä ole vielä peitetty.
  • Hormikatselmus toimitetaan ennen rakenteiden peittämistä. Hormien tarkastamisesta ja mahdollisista erityismenettelyistä on mahdollista sopia erikseen aloituskokouksessa.
  • Vesi- ja viemärijohtolaitteiden katselmus. Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus toimitetaan ennen järjestelmien käyttöönottoa sekä
  • Ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Ilmanvaihtolaitteiden katselmus toimitetaan ennen järjestelmien käyttöönottoa.

Viimeistään ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen yhteydessä on lisäksi luovutettava IV-työnjohtajan allekirjoittama ilmamäärien- ja äänitasojen mittauspöytäkirja.

Kohteessa tule järjestää lisäksi loppukatselmus, joka toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit.