Rakennustyöt on mahdollista aloittaa, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Rakennuslupa saa lainvoiman 14 vuorokauden kuluttua viranomaispäätöksestä. Rakentamisen aloittamisessa tulee lisäksi erikseen huomioida lupapäätökseen kirjatut ehdot. Lupapäätöksen ehdot ovat yleisesti hankekohtaisia, mutta pääpirteittäin edellytettävät asiakokonaisuudet ovat yhteneväisiä. Yleisimin lupapäätöksen ehdot liittyvät nimettäviin suunnittelijoihin ja vastuuhenkilöihin sekä ennen kunkin työvaiheen aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselle esitettäviin suunnitteluasiakirjoihin.

Rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävät hyväksytyt keskeiset suunnitelmat:

  • rakennesuunnitelma
  • vesi- ja viemärisuunnitelma
  • ilmanvaihtosuunnitelma
  • hulevesisuunnitelma (tarve selvitettävä hankesuunnitteluvaiheen yhteydessä)

Hankkeen vaativuudesta tai muusta erillisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää myös muita hankkeen toteuttamiseen liittyviä ja sitä tukevia erityissuunnitelmia.

Rakennuslupapäätöksestä riippuen rakennushankkeessa on järjestettävä rakentamisen aloituskokous rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen varsinaisten rakennustöiden alkua. Vastuu aloituskokouksen järjestämisestä on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Yleisimmin aloituskokouksen kutsuu koolle hankkeeseen nimetty ja hyväksytetty vastaava työnjohtaja. Ennen rakentamisen aloitusta rakennusvalvontaviranomaiselle on tehtävä aloittamisilmoitus. Mikäli hankkeessa on järjestetty aloituskokous, erillistä aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, vaadittavat erityissuunnitelmat, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja sovitut eri rakennus- ja työvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt, pidettävät viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Aloituskokouksessa käydään myös läpi menettelyohjeistukset, joita on rakennustyössä noudatettava. Erityisesti tarkastusasiakirjamenettelyn läpikäyminen aloituskokouksessa on rakennushankkeeseen ryhtyvän kannalta keskeinen tehtävä. Aloituskokouksen sisältövaatimukset ja menettelyohjeet voivat aluekohtaisesti vaihdella ja siksi vaadittavista menettelytavoista sekä vaadittavista suunnitelmista on hyvä sopia yhteisesti oman alueen rakennusvalvonnan kanssa.