Rakentamisen tuotannonsuunnitelma on rakentamisen suunnitelmasta tarkennettu työmaan toteutussuunnitelma. Tuotannonsuunnitelman tavoitteena on tarkentaa työmaatasolla rakentamisen työaikataulu, sovittaa yhteen hankinnat aikataulun mukaisesti, varmistaa tarvittavat resurssit, tekijät ja sopimusosapuolet sekä suunnitelma-asiakirjat. Tuotannonsuunnittelulla varmistetaan eri työvaiheiden ajallinen jaksottuminen, keskinäinen etenemisjärjestys ja vaiheistukset, sovitut aloitus- ja lopetusajankohdat, toteutuksen edellytykset, laatutavoitteet sekä valvonnan ja tarkastuksen perusteet.

Tuotannonsuunnitelman tavoitteena on lisäksi varmistaa ja aikatauluttaa sovitut menettelytavat (työmaakokoukset, eri työvaiheiden aloituspalaverit ja tehtäväsuunnitelmien läpikäyminen, tarkastukset sekä katselmukset) kokonaistavoitteiden ja -laadun saavuttamiseksi.

Rakentamisen tuotannonsuunnitelma on työmaatasolla rakentamisen kokonaisuutta ohjaava rakentamisen käsikirjoitus ja toteutusohje. Tuotannonsuunnitelmalla varmistetaan rakentamisen edellytykset sekä toimenpiteet asetettujen laadullisten, ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osana tuotannonsuunnitelmaa yleisaikataulusta laaditaan tarkennettu rakentamisvaiheen viikkoaikataulu, joka mahdollistaa eri työvaiheiden tarkemman ajallisen suunnittelun ja eri töiden jaksottamisen ja vaiheistamisen, puuttumisen eri työvaiheiden toteutumiseen ja mahdollisiin viiveisiin. Tarkennettu aikataulusuunnitelma tukee myös hankintasuunnitelman mukaisten hankintojen ajoittamista ja toteuttamista sekä tarkastusasiakirjan ja tarkastussuunnitelman mukaisten tarkastusten ja katselmusten suorittamista rakentamisen aikana.

Tarkennettu rakentamisvaiheen aikataulu muodostaa lähtökohdan myös taloteknisten töiden ajoittamiselle osaksi rakentamisvaihetta. Aikataulu- ja tehtäväsuunnitelma taloteknisten töiden osalta varmistetaan yhdessä valittujen urakoitsijoiden sopimusten laatimisen yhteydessä kanssa. Laajoissa kokonaisuuksissa, joissa talotekniset työt sisältyvät kokonaistoimitukseen, vastuu taloteknisten töiden aikatauluttamisesta ja tahdistamisesta kuuluu talotehtaalle tai sopimusurakoitsijalle. Pilkotuissa rakennuttajavetoisissa hankkeissa töiden aikataulullinen yhteensovittamisen vastuu on hankkeen vastaavalla työnjohtajalla yhdessä erikoisurakoitsijoiden kanssa.

Rakentamisvaiheen viikkoaikataulun ja eri työvaiheiden, erityisesti taloteknisten urakoiden, jaksottamisen merkitys on pientalohankkeissa suuri. Usein rakentamisvaihe muodostuu useista eri työsuorituksista, urakoista, ja useista eri tekijöistä. Lisäksi valitusta toteutusmuodosta riippuen eri työvaiheiden ja osaurakoiden toimitussisällöt ja ajoittuminen työmaalla voivat lisäksi olla hyvin erilaisia. Tällöin eri työvaiheiden ja tekijöiden yhteensovittamisen haasteet kasvavat, jolloin myös aikataulu- ja työsuunnittelun merkitys korostuu.

Kun pääosa kokonaistoimituksesta hankitaan yhden sopimuskumppanin kautta, esimerkiksi talotehtaan toimituskokonaisuutena, tärkeätä on vaatia talotehtaalta toimitussisältöä vastaava tarkennettu rakentamisvaiheen aikataulu ja sovittaa yhteen tämä aikataulusuunnitelma muiden työvaiheiden tai osa-urakoiden aikataulujen kanssa. Tärkeätä on erityisesti suunnitella ja ajoittaa mahdolliset rakennuttajan erillishankinnat näihin aikataulusuunnitelmiin.

Vastuu pientalohankkeen kokonaisvaltaisen tuotannonsuunnitelman laatimisesta on pääasiallisesti hankkeen vastaavalla työnjohtajalla. Hankkeen toteutusmuodosta riippuen vastuu rakennustyön toteutuksen suunnittelusta, erityisesti tehtäväsuunnittelusta voi hankekohtaisesti kohdistua kuitenkin myös rakentamisesta vastaavalle toimijalle -  pääasialliselle urakoitsijalle tai talotehtaalle.

Hankemalleissa, joissa suuri osa tai koko hanke toteutetaan yhden toimijan kanssa perustuvan hankintasopimuksen mukaisesti (talopakettisopimus avaimet käteen -periaatteella) vastuu tuotannonsuunnitelmasta on keskeisesti päätoteuttajalla, tässä tapauksessa sopimussuhteisesti talotoimittajalla tai rakennusurakoitsijalla.

Check-lista, jossa merkitty valmiiksi vesi, viemäri, sähkö ja tietoliikenne

Tuotannonsuunnitelman ja valmistelevien tehtävien tavoitteet

 • Rakennustyömaan käynnistymisen edellytykset
  • luvat ja selvitykset,
  • liittymät,
  • aloituskokouksen järjestäminen sekä
  • rakentamista edeltävät mittaukset ja katselmukset (sijainti/korkeusasema- ja pohjakatselmus)
 • Hankintojen toteutussuunnitelma ja hankinta-aikataulu
 • Suunnitelma eri työvaiheiden toteutuksen ajoituksesta, aloitus- ja lopetusajankohdista sekä eri töiden keskinäisistä järjestyksistä ja riippuvuuksista
  • työmaan viikkoaikataulu,
  • suunnitelma työmaan etenemisen kannalta kriittisten työvaiheiden aloitus- ja lopetusajankohdista sekä
  • eri työvaiheiden keskinäiset järjestykset ja riippuvuudet
 • Aloituksen ja osaurakoiden sekä eri työsuoritusten toteuttamisen edellytykset
  • eri työvaiheiden ja osa-urakoiden vastaavat toteuttajat ja laaditut sopimukset,
  • tarvittavat suunnitelmat,
  • sovitut toteutusaikataulut (aloitus- ja lopetusajankohdat), urakkarajat ja aloituksen edellytykset,
  • eri toimijoiden ja urakoitsijoiden perehdyttäminen tehtävään, asetettuihin tavoitteisiin ja aikatauluun (aloituspalaveri) sekä työturvallisuussuunnitelmiin,
  • kosteudenhallintaan tähtäävien toimenpiteiden huomioiminen,
  • eri työvaiheiden tarkastus- ja vastaanottomenettelyt – valvonta- ja tarkastussuunnitelman noudattaminen
 • Työmaakokoukset - yhteisesti sovitut menettelytavat, kokousten pitäminen, tavoitteet ja sisältö
 • Tarvittavat suunnitelmat ja eri työkokonaisuuksiin liittyvät työselostukset sekä vastuu tehtäväsuunnitelmien laatimisesta
  • keskeisiä toteutuksen laadun valvonnan ja tarkastuksen edellyttämiä suunnitteluasiakirjoja ovat työpiirustukset, rakennusselostus, erityissuunnitelmat ja työselostukset, mahdolliset erilliset laatuohjeet, eri työvaiheista ja osaurakoista laaditut urakkasopimukset sekä tehtäväsuunnitelmat,
  • tehtäväsuunnitelmilla tarkoitetaan suunnitelmaa, joka kuvaa yhden tehtävän toteutuksen, sen vaatimukset ja tavoitteet,
  • tehtäväsuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa työlle tai osasuoritukselle, energiatehokkuudelle sekä kokonaisvaltaiselle laadulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen,
  • tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa eri työvaiheiden aloitusedellytykset sekä muodostaa perusta ja tavoitteet työnaikaiselle valvonnalle ja tarkastukselle,
  • tehtäväsuunnitelman laadintavastuu riippuu keskeisesti hankkeen toteutusmuodosta ja hankemallista,
  • tulevien tehtävien aikatauluttaminen ja kirjaaminen sekä tulevien työtehtävien tarvittavien suunnitteluasiakirjojen ja tehtäväsuunnitelmien läpikäyminen muodostavat työmaakokousten keskeisen sisällön,
  • pilkotuissa hankemalleissa (materiaalipaketti tai elementtipaketti), joissa rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii työnantajana ja työn tekemisestä vastaa pääasiallisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaamat työntekijät, vastuu tehtäväsuunnitelmien laatimisesta, työn ohjaamisesta, perehdyttämisestä työturvallisuusohjeisiin ja erityisesti valvonnasta on vastaavalla työnjohtajalla,
  • vastaavasti hankemalleissa, joissa joko osa tai rakennus lähes kokonaisuudessaan toteutetaan urakoituna, ensisijainen vastuu eri urakoita ja työsuorituksia koskevien tehtäväsuunnitelmien laatimisesta on urakkakokonaisuudesta vastaavalla toimijalla,
  • tällöin tehtäväsuunnitelmat palvelevat erityisesti kokonaisuudesta vastaavaa työnsuorittajaa, jonka vastuut suhteessa rakennuttajaan määräytyvät sopimuksessa keskeisesti sovittujen tavoitteiden, laatutason ja aikataulun sekä erityisesti syntyvien kustannusten perusteella,
  • tehtäväsuunnitelmien merkitys hankkeessa korostuu työsuoritusten laadun varmistamista tukevina suunnitelmina – tehtäväsuunnitelmat luovat konkreettiset puitteet määritelmälle ”hyvän rakentamistavan noudattaminen”
 • Menettelytapojen dokumentointi, millä varmistetaan työmaan yhteisiin käytänteisiin liittyvät ohjeistukset, työn tarkastamiseen, työturvallisuuteen sekä tuotehyväksyntälainsäädäntöön liittyvien ohjeistusten ja määräysten toteutuminen.

Tuotannonsuunnitelman merkitys rakennushankkeeseen ryhtyvälle tai tilaajalle on tärkeä. Rakentamisvaiheen tuotannonsuunnitelma antaa mahdollisuuden vastaavalle työnjohtajalle tai rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämille valvojille mahdollisuuden valvoa työn etenemistä ja laatua, hyvän rakentamistavan ja tehtäväsuunnitelmien noudattamista, aikataulun toteutumista sekä ohjata ja valvoa hankintojen aikatauluttamista ja toteuttamista.

Myös toteutusmuodoissa, joissa talotekniset urakkakokonaisuudet on eriytetty rakennushankkeeseen ryhtyvän hankintavastuulle, tuotannonsuunnitelman merkitys hankkeen eri vaiheiden ajallisen jaksottamisessa on erittäin suuri. 

Rakentamisen tuotannonsuunnitelma mahdollistaa toteutuksen kokonaisvaltaisen laadun ja hyvän rakentamistavan sekä sovittujen menettelytapojen noudattamisen valvonnan. Tuotannonsuunnitelma mahdollistaa myös riittävän aikaisen puuttumisen mahdollisiin laadullisiin poikkeamiin. Esimerkiksi kosteudenhallintaan liittyvien menettelytapojen noudattamisen valvonta sekä energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät pääasialliselta toteuttajalta tuotannonsuunnittelua sekä eri osasuoritusten tehtäväsuunnitelmia.