Toimivuuden varmistaminen sekä tarvittavien mittausten ja kuvausten toteuttaminen

Rakennuksen eri osien ja järjestelmien luovutuksen valmistelun tavoitteena on varmistaa rakennuksen tekninen toimivuus ja käytettävyys sekä tavoitellun laadun toteutuminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Rakentamisvaiheen aikana eri osaurakat ja työsuoritukset valmistuvat ja luovutetaan usein toisistaan eri aikaan sekä usein ennen varsinaista lopputarkastusta ja rakennuksen käyttöönottoa. Kaikkien osaurakoiden tai työsuoritusten osalta luovutuksen yhteydessä tulee kuitenkin aina varmistaa, että työ on tehty sopimusten ja työvaiheesta laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja saavutettu laatu vastaa asetettuja tavoitteita. Erityisen tärkeätä on varmistaa eri järjestelmien tai laitteiden yhteensopivuus ja yhteistoiminta rakennuksen muiden järjestelmien kanssa.

Lisäksi tulee varmistaa, että eri työvaiheisiin mahdollisesti liittyvät katselmukset on toimitettu rakennusluvan mukaisesti ja että niissä mahdollisesti esille tulleet huomautukset on vaadittavin toimenpitein huomioitu. Vaiheittaisten luovutusten yhteydessä tulee myös huolehtia tavoitteiden mukaisista dokumenteista (mitä, missä muodossa ja minne mahdollisesti tallennettuna) sekä eri järjestelmien käytön ja ylläpidon / huollon perehdyttämisestä.

 

Eri osaurakoiden ja työsuoritusten vastaanottamisesta ja kelpoisuuden varmistamisesta sekä tarvittavista toimenpiteistä tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän puolelta aina vastata joku hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa nimetty vastuuhenkilö tai henkilöt. Eri yhteistyösopimuksissa tulee lisäksi varmistaa, että jokaisen työsuorituksen tai osaurakan osalta sopimuksiin on nimetty työn tekijän puolelta luovutuksesta, tavoitteiden mukaisesta laadusta ja käyttökunnosta vastaava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön nimeäminen koskee tällöin yhtä lailla työkuntaa, rakennusurakoitsijaa, elementtiasennusryhmää, järjestelmätoimittajaa kuin myös talotehdasta. Tavoitteena tulisi pitää, että jokaisen luovutuksen takana on sopimukseen nimetty työn tekemisestä vastaava vastuuhenkilö. Rakennushankkeeseen ryhtyvän puolelta keskeinen vastuu rakennusaikaisten työsuoritusten valvonnasta ja lakisääteisten katselmusten järjestämisestä on hankkeeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla tai toteutustavasta riippuen sekä vastaavalla työnjohtajalla että myös toissijaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän valvojalla.

Olosuhteiden muuttuminen rakenteiden toimivuuden kannalta haastavammaksi, energiamääräysten kiristyminen ja uusien energialähteiden käyttöönotto on tuonut haasteita kosteudenhallintaan, talotekniikan toimivuuteen ja rakennusten turvallisuuteen.  Siksi toteutettujen järjestelmien ja ratkaisujen toimivuus tulee luovutuksen valmistelun yhteydessä vielä erikseen varmistaa vakioidulla konseptilla ja mittauksin. Mittauksilla todetaan tavoitellun laatutason toteutuminen, asetettujen suunnitteluominaisuuksien toteutuminen (esimerkiksi ilmanpitävyyden tavoitearvo) sekä monien rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvien ominaisuuksien tavoitteidenmukaisuus.

Vaadittavat mittaukset ovat rakennushankkeeseen ryhtyvälle pääasiallisesti velvoittavia. Vaadittaviin mittauksiin liittyvät velvoitteet voivat kuitenkin alueellisesti jossain määrin vaihdella ja siksi tarvittavat toimenpiteet luovutus- ja käyttöönottotarkastusvaiheessa on hyvä selvittää jo hankkeen alussa osana rakennusvalvontaviranomaisen kanssa pidettävää suunnittelun aloituskokousta. Mittauksista saadut tulokset tulee dokumentoida ja liittää osaksi rakennuksen tarkastusasiakirjaa. Mittausten valvominen ja dokumenttien laatimisen valvontavastuu kohdistetaan hankkeessa luovutuksen osalta vastuuhenkilöksi sovitulle osapuolelle.

Laajoissa kokonaistoimituksissa vastuu sopimukseen sisältyvien eri järjestelmien, latteiden ja työsuoritusten toteuttamisesta sekä luovutuksen ja käyttöönoton valmistelusta kohdistuu yleisesti yhdelle pääsopimuskumppanille, talotehtaalle tai urakoitsijalle. Tällöin maksupostijärjestelyin tulee varmistaa, että ennen viimeisiä maksusuorituksia työsuoritusten sopimusten mukaisuus ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä rakennuksen käyttöönottovalmius (järjestelmien toimivuus ja optimaaliset säädöt) on todennettavissa eri tarkastusdokumenttien perusteella sekä käyttökokein tai dokumentein tehdyistä mittauksista ja tarkastuksista.

Hankkeen toteutusmuodosta ja tavasta sekä eri osa-alueiden toimitussisältöjen laajuudesta riippuen vastuut eri tarkastusten ja mittausten teettämisestä sekä asiamukaisten tarkastusdokumenttien laatimisesta tulee sisällyttää eri osaurakoiden ja työsuoritusten toimitussisältöihin.

 

Toimivuuden varmistavat mittaukset ja tarkastukset sekä näihin liittyvät mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat:

 • Kosteus- pinnoitettavuusmittaukset
 • Vesieristyksen tarkastukset ja mittaukset
 • Tiiveysmittaus ja lämpökuvaus
 • Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ja tiiviyden mittaus
 • Eri järjestelmien painekokeet sekä toimivuuden varmistaminen
  • lämmitysjärjestelmä
  • käyttövesijärjestelmä
  • viemärijärjestelmä
  • maalämpöjärjestelmä (mikäli valittuna lämmitysmuotona)
 • Mahdollisen kaukolämmön käyttöönottotarkastus
 • Mahdollisen öljylämmityslaitteiston tarkastus
 • Energiajärjestelmien kytkennät
 • Ilmanvaihdon esilämmityspiirin käyttöönottotarkastus
 • Sähköasennusten tarkastus (sähköasennusten käyttöönotto- ja mittauspöytäkirja)
 • Palovaroittimien tarkastus
 • Lisäksi mahdolliset muut alueellisesti (rakennusvalvontaviranomainen) rakennuslupaehdoissa tai aloituskokouksessa erikseen määritetyt varmistavat mittaukset tai tarkastukset

Rakennuksen säätäminen ja tavoitteiden mukaisen toimintakunnon varmistaminen

Pientalon tarkoituksena on tarjota asukkailleen olosuhteet, jotka ovat riippuvaisia rakentamisen laadusta ja rakennuksen ominaisuuksista sekä toisaalta asumisen eri toiminnot ja olosuhteet varmistavista laitteista ja järjestelmistä. Rakennuksen toimimisen ja tavoitteidenmukaisuuden edellytyksenä on rakennuksen säätäminen ja toimintojen asettaminen siten, että asetetut tavoitteet täyttyvät. Nykyaikainen pientalo on teknisesti monimuotoinen kokonaisuus. Pientalossa yhdistyvät erilaiset toiminnot ja järjestelmät, joiden yhteisenä tavoitteena on laadukkaan ja puhtaan sisäilman varmistaminen, eri lämmitysjärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen ja eri käyttöolosuhteet huomioivan tarpeenmukaisen energiantarpeen varmistaminen, kysyntää vastaavan tehontarpeen tunnistaminen ja tarvittavan tehon ohjaaminen, uusiutuvan energian optimaalinen hyödyntäminen, sisäolosuhteiden tasaisuuden, erityisesti tasalämpöisyyden varmistaminen eri vuodenaikoina ja eri käyttötilanteissa sekä taloautomaation erilaisten toimintojen ja toimivuuden varmistaminen.

Rakennus toimii oikein vasta silloin, kun kaikki asumiselle ja erityisesti energiatehokkuuden tavoitteille asetetut toiminnalliset tavoitteet täyttyvät moitteetta. Siksi käyttöönottovaiheessa rakennus tulee säätää toiminaan oikein. Jotta tämä olisi mahdollista, hankkeen alussa tulee nimetä vastuullinen taho, jonka tehtäväksi asetetaan käyttöönottovaiheen asetusten ja yleisesti käyttöönoton valmiuksien ja optimaalisen toiminnan varmistaminen. Tehtävä voidaan kohdistaa joko vastaavalle työnjohtajalle tai jollekin hankkeessa mukana olleelle erityissuunnittelijalle tai yhteisesti ryhmälle, joka takaa riittävän erikoisosaamisen käyttöönottovaiheen toimivuuden varmistamiseksi.

Eri järjestelmien säätämisestä ja yhteistoiminnan varmistamisesta muiden järjestelmien kanssa vastaa ensisijaisesti järjestelmä- tai laitetoimittaja. Koska rakennushankkeessa eri osaurakat valmistuvat eri aikaan, haasteen muodostaa eri aikaan vastaanotettujen ja säädettyjen järjestelmien kokonaistoimivuuden varmistaminen. Tästä syystä jokaiseen järjestelmä- ja laiteasennusurakkaan tulee kirjata sopimusehdoksi velvoite vastata oman toimituskokonaisuutensa osalta tarvittavista mittauksista ja tarkastuksista sekä optimaalisista säädöistä ja yhteensopivuudesta rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämän vastuuhenkilön valvonnassa. Jokaisen osatoimittajan tulisi lisäksi sitoutua vastaamaan omasta toimituksestaan myös käyttöönoton siinä vaiheessa, kun viimeinen järjestelmä- tai laiteasennus valmistuu. Järjestelmä- tai laiteasennuksen aikataulu ja luovutuksen ajankohta eivät saa olla esteenä rakennuksen toimivuuden varmistamiselle.

Toteutusmuodoissa, joissa yksi toimija vastaa isosta hankekokonaisuudesta, erityisesti myös taloteknisistä järjestelmistä, rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopimusvaiheessa varmistaa, että sopijaosapuoli osaltaan varmistaa, että käyttöönottovaiheessa rakennus on säädetty ja asetettu toimimaan optimaalisesti oikein.

Keskeisiä dokumentoitavia säätötoimenpiteitä:

 • Lämmitysjärjestelmän / energiajärjestelmien säätäminen ja yhteistoiminnan varmistaminen
 • Käyttövesijärjestelmän säätäminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen ja yhteensopivuuden varmistaminen
  • ilmamäärien- ja äänitasojen mittaaminen ja säätäminen
  • tulisijan, huippuimurin ja mahdollisen keskuspölynimurin yhteistoiminnan varmistaminen
  • ilmanvaihtojärjestelmän ja mahdollisen taloautomaation yhteistoiminnan varmistaminen ja tarvittavien säätöjen tekeminen
 • Taloautomaatiojärjestelmän toiminnan säätäminen