Rakennuttajan täydentävillä valinnoilla tarkoitetaan päätöksiä, jotka tarkentavat rakennukselle asetettuja toiminnallisia ja esteettisiä tavoitteita ja joita ei ole ei ole kirjattu hankesuunnitteluvaiheessa laadittuun suunnitteluohjeeseen, hankkeesta laadittuihin rakennussuunnitelmiin (arkkitehtipiirustukset) ja rakennusselostukseen. Rakennuttajan täydentävät valinnat ja päätökset muodostavat tärkeän osan toteutussuunnittelua tukevana lähtötietona. Täydentävillä valinnoilla on keskeinen vaikutus myös syntyviin kokonaiskustannuksiin.

Täydentävät valinnat kirjataan osa-alueittain suunnittelua ja hankintoja ohjaaviksi suunnitteluasiakirjoiksi ja päätöksiksi. Rakennuksen tiloja ja erityisesti pintarakenteita koskevat valinnat kirjataan rakennusselostusta täydentäväksi tilaselostukseksi.

Täydentävät suunnittelua ohjaavat valinnat ja päätökset kohdistuvat keskeisesti:

 • mahdollisiin porrasvalintoihin (puu, betoni, paikallarakennettu, elementtiratkaisu, yms.),
 • tulisijaan ja hormiratkaisuihin,
 • kiintokalusteisiin,
 • keittiökokonaisuuteen sekä tähän liittyviin kaluste- ja kodinkoneratkaisuihin (esimerkiksi päätös keittiön kohdepoiston / huippuimurin toteuttamisesta),
 • kosteiden tilojen ja wc-tilojen ratkaisuihin (lattiakaivot ja lattian pintavaihtoehdot, wc-istuimet, vesikalusteet ja vesipisteiden paikat, muut varusteet ja kalusteet),
 • saunaratkaisuun,
 • sähköistykseen ja erityisesti sähkökalusteisiin sekä valaistukseen,
 • LTO-kojeeseen ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminnallisuuteen (laitteiden vaatimat tilajärjestelyt ja reititykset),
 • keskuspölynimurijärjestelmään,
 • audiojärjestelmiin,
 • taloautomaatioon ja tietoliikenteeseen,
 • turvallisuusjärjestelmiin,
 • pintamateriaaleihin (sisustusratkaisut sekä seinä- ja lattiapinnat eri käyttötarkoituksenmukaisissa huonetiloissa) sekä
 • piharakenteisiin ja piharakentamiseen.
Talo osasina

Suunnittelua täydentävät valinnat tulee tehdä kaikista mahdollisista ratkaisuista ja hankeosista, jotka osaltaan ohjaavat erikoissuunnittelua, rakennustyötä, rakentamisvaiheen hankintoja sekä tavoiteltavaa lopputulosta.

Riippuen valitusta hankkeen toteutusmuodosta ja hankittavista toimituskokonaisuuksista osa täydentävistä osista ja valinnoista sisältyy suunnittelupalvelun ohella hankittavaan toimituskokonaisuuteen (talopakettiin). Näissä tapauksissa valintojen ja täydentävien päätösten merkitys on keskeinen siksi, että valinoilla on sekä suunnittelun aloittamista ja suunnittelua ohjaava merkitys sekä vaikutus toimituskokonaisuuden lopulliseen hintaan.

Mikäli valinnat poikkeavat merkittävästi sopimuksen mukaisesta toimitussisällöstä, erotus kerryttää kokonaiskustannuksia muutoskustannuksina tai lisäkustannuksina. Hallitsemattomasti tehdyt muutokset, jotka poikkeavat merkittävästi hankesuunnitelman kirjatuista tavoitteista, vaarantavat aina hankkeelle varatun budjetin toteutumisen.

Toteutusmuodosta riippumatta hankintajärjestyksen tulee noudattaa hankintasuunnitelman ja -aikataulun toteuttamisjärjestystä.  Hankkeen onnistuneen toteutuksen kannalta on tärkeätä huolehtia, että valinnat ja tuote- sekä järjestelmämääritykset on ensin huomioitu suunnitelmissa ja vasta sen jälkeen niistä tehdään hankintapäätökset ja -sopimukset. Tällä tavoin täydentävät valinnat ja mahdolliset hankintaerät on mahdollista huomioida aikataulusuunnittelussa ja hankintojen toteutussuunnittelussa. Tällä tavoin vältetään myös tilanteet, joissa hankittavat laitteet ja järjestelmät eivät ominaisuuksiltaan vastaa suunnitteluratkaisuja ja joissa laitteet ja varusteet eivät sovi toiminnallisesti yhteen.

Päätökset täydentävistä ratkaisuista ja valinoista kirjataan suunnittelua ohjaavaksi dokumentiksi ja ne käydään läpi yhdessä suunnitteluohjeeseen ja hankesuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden kanssa toteutussuunnittelun aloituskokouksessa sekä tarvittaessa yksittäisten suunnittelijoiden kanssa pidettävissä suunnittelukokouksissa. Valinnoista laadittu ohjeistus toimii myös pääsuunnittelijan tukena ja ohjeistuksena suunnittelun ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa.