Suunnitteluohje, hankesuunnitelma, toimitussopimukset, hankintasuunnitelma ja yleisaikataulu

 • Valitse hankkeelle pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja (tai toteutusmallista riippuen valvoja) sekä turvallisuuskoordinaattori.
 • Varmista yhdessä pääsuunnittelijan kanssa riittävä rakentamisen erikoisosaaminen suunnitteluohjeen laatimiseksi. Perusta tarvittaessa erillinen suunnitteluryhmä valintojen ja päätöksenteon tueksi.
 • Määritä tavoitteet ja laadi hankkeen toteutuksen perustaksi suunnitteluohje. Määritä energiatehokkuuden ja tavoitteiden näkökulmasta kriittiset rakenteet ja järjestelmät sekä aseta näille tavoitteet.Laadi suunnitteluohje toteutussuunnittelun perustaksi siten, että se kattaa
  • toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden kannalta keskeiset suunnitteluominaisuudet sekä näille tavoitteet,
  • ratkaisuvaihtoehdot ja arviot eri vaihtoehtojen soveltuvuudesta sekä
  • toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ja toimintamallit – mikä ratkaisu, järjestelmä, menettelytapa tai parametri tuottaa toivotun lopputuloksen.
 • Nimeä hankkeelle rakennushankkeen kosteudenhallinnasta vastaava henkilö sekä varmista, että hankkeelle laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma.
 • Laadi hankkeelle hankesuunnitelma, joka kattaa rakennushankkeen urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen keskeiset kohdat pientalohankkeeseen soveltuvin osin:
  • tiloja ja toiminnallisuutta koskevat tavoitteet,
  • rakennuspaikkaan liittyvät mahdollisuudet sekä rajoitteet.
  • ajalliset ja taloudelliset mahdollisuudet sekä tavoitteet,
  • alustava toteutusmuoto ja -organisaatio,
  • suunnittelulle asetettavat tavoitteet ja vaatimukset (suunnitteluohje),
  • toteutussuunnittelun organisoiminen
  • rakentamisen edellyttämät osapuolet eri toteutustapavaihtoehdoissa (alustava hankeorganisaatio ja eri tehtävät) sekä rakentamisen alustava suunnitelma
  • rakentamisvaiheelle asetettavat yleiset tavoitteet ja noudatettavat menettelytapaohjeistukset sekä sopimukset,
  • rakentamisen laadun varmistaminen,
  • rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulle jäävät eri vastuualueet, tehtävät ja hankinnat eri toteutustavoissa,
  • käyttöönottovaiheen tavoitteet ja tehtävät
 • Valitse rakennussuunnittelun toteutusmuoto ja käynnistä rakennussuunnittelu
  • Yksilöllisissä tapauksissa hankkeelle valittu rakennussuunnittelija laatii rakennushankkeelle luonnossuunnitelmat.
  • Luonnossuunnitelmien tulee ottaa huomioon suunnitteluohjeen ja hankesuunnitelman tavoitteet sekä alustavien toteutusmuotojen ja -tapavaihtoehtojen reunaehdot.
  • Ehdotussuunnitelmat voivat kuulua joko osaksi kokonaistoimitustarjousta tai vaihtoehtoisesti suunnitelmat voidaan laatia yksilöllisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän toimeksiantona ja suunnittelutehtävänä.
  • Huolehdi, että rakennussuunnittelun tukena on käytettävä riittävä erikoisalojen asiantuntemus, millä varmistetaan energiatehokkuudelle ja eri osa-kokonaisuuksille asetettujen tavoitteiden huomioiminen sekä eri ratkaisujen yhteensopivuus ja koko rakennushankkeen suunnitteleminen yhdeksi kokonaisuudeksi
 • Huolehdi, että hankkeelle nimetty turvallisuuskoordinaattori huolehtii hankkeelle vaadittavan turvallisuussuunnitelmien laatimisesta.
 • Laadi suunnitteluratkaisusta mahdollisimman tarkka tavoitekustannusarvio (tarvittaessa rakennusosa-arvio) ja vertaa saatua arviota hankkeen tavoitehintaan (budjettiin). Budjetin ylittävää ratkaisua ei tule pitää toteuttamiskelpoisena ilman suunnitelmien tarkistamista tai rahoituksen riittävyyden varmistamista.
 • Toteuta tarjouskyselyvaihe, arvioi vaihtoehtoiset suunnittelu- ja toteutustarjoukset / toimituskokonaisuudet ja vertaa eri tarjouksia hankesuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin ja omiin resursseihin.
  • Toimintamalli ja prosessi tarjousten pyytämiseksi eri toimijoilta ja palveluntarjoajilta riippuu keskeisesti hankkeelle valitusta toteutusmuodosta ja -tavasta sekä tavoitellusta toimitussisällön laajuudesta.
  • Huomioi vaihtoehtoisista ratkaisuista annettujen tarjousten sisällöt ja kattavuus sekä vaikutus koko hankkeen kustannusarvioon.
  • Huomioi myös kaikki mahdolliset rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulle ja hoidettavaksi jäävät erillishankinnat, jotka eivät sisälly annettuihin tarjouksiin.
  • Huomioi myös piharakentamiselle kohdistettavat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja käytettävissä olevat resurssit.
 • Huolehdi riittävästä yhteydenpidosta ja suunnitelmien alustavasta hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa sekä valitse tarjotuista toimitusmuodoista ja -kokonaisuuksista vaihtoehto, joka parhaiten vastaa hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin sekä mahdollisuuksiin.
 • Laadi valitun toteutuskokonaisuuden ja hankemallin perusteella hankkeen kaikki eri vaiheet, tehtävät ja vastuut kattava hankeorganisaatio.
  • Hankeorganisaatio ohjaa hankkeen edetessä tarvittavien tekijöiden ja hankintojen toteutusta.
  • Määritä alustavan hankeorganisaation ja perusteella tarvittava suunnitteluosaaminen sekä eri suunnitteluosapuolille tehtävät ja tavoitteet.
  • Valitse suunnittelijat / toteuttajat. Valintaa ohjaa suunnitteluohjeeseen ja hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sekä hyvän suunnittelun vaatimukset ja sisältö.
 • Laadi hankkeelle alustava yleisaikataulu, hankintasuunnitelma ja hankinta-aikataulu sekä suunnitelma-aikataulu.
  • Laadi hankkeelle rakentamisen vaiheen kattava yleisaikataulu.
  • Määritä hankintasuunnitelma hankinta-aikataulun perustaksi siten, että se kattaa hankkeen kaikki hankinnat riippumatta eri toteutusmuodosta ja eri toimitussisällöistä.
  • Varmista, että hankintasuunnitelma kattaa erityisesti myös talopakettisopimusten ulkopuolelle jäävät ja rakennushankkeen toteutuksen edellyttämät suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä tarvike- ja järjestelmähankinnat.
 • Organisoi toteutussuunnittelu ja määritä toteutussuunnittelua varten tarvittava suunnitteluorganisaatio sekä varmistaa suunnittelun tavoitteet, edellytykset sekä yhteisesti sovittavat menettelytavat.
 • Käynnistä rakennusluvan hakeminen.