Talo = kasa rahaa

Tavoitehinta-arvio

Tilaohjelman sekä toteutuspaikan ominaisuuksien ja reunaehtojen perusteella määritetään hankkeelle tavoitehinta (budjetti).

Tavoitehinnan määrityksessä keskeisinä lähtötietoina ovat tilaohjelman laajuustiedot ja toiminnalliset tavoitteet sekä eri tilojen tavoitellut laatukriteerit. Laatukriteereillä on laajuustietojen ohella tärkeä merkitys koko hankkeen kustannustason muodostumisessa. Tavoiteltava laatu tulee karkealla tasolla määrittää, jotta tavoiteltavan laatu- ja varustelutason vaikutukset tulisivat otetuksi huomioon tavoitehinta-arvion laadinnassa ennen lopullista hankepäätöstä sekä varsinaisen ehdotussuunnittelun toteutusta.

Tavoitehinta-arvion laadinnassa keskeistä on säätää tilaohjelman rakennetta ja laajuustietoja siten, että realistisesti hankkeelle varattu budjetti riittää. Tavoitellun tilaohjelman mukainen tavoitehinta-arvio ei saa ylittää realistisesti laadittua käytettävissä olevaa budjettia, jossa on huomioitu myös hankkeen alussa laaditun riskitarkastelun reunaehdot ja epävarmuustekijät, erityisesti mahdollisten lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutukset.