Ruohon peittämä kumpu, jossa on pensaita ja puita; Yläpuolella suuri kysymysmerkki

Rakennuspaikka – mahdollisuudet ja rajoitukset.

Rakennuspaikalla on tärkeä rakentamista ja valintoja ohjaava vaikutus. Siksi rakennuspaikan arviointi ja mahdollisuuksien selvittäminen ovat hankkeen alussa tärkeitä tehtäviä.

Rakennuspaikkaa, tai yleisimmin tonttia, tulee arvioida siten, että se vastaa kaikilta osin sille asetettuihin tavoiteisiin. Arvioinnin kriteereinä ovat mm. tontin koko, rakennusoikeus, rakennettavuus ja tasaisuus sekä soveltuvuus eri toteutustavoille, käytettävyys asumisen aikana, kulku tontille, sijainti ja alueen palvelurakenne, ilmansuunnat, kaavamääräykset ja mahdolliset rajoitukset, maasto ja maaperä sekä arvio perustamisolosuhteista, soveltuvista rakenteista ja perustamisratkaisuista. Myös ympäristön kehittyminen voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin rakennuspaikka ja alue vastaavat tulevaisuudessa asumisen ja elämisen tarpeisiin sekä odotuksiin. Myös laajentamismahdollisuudet sekä tontin muuntojoustavuus tulee ottaa huomioon.

Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto.

Tontista tulee aina teettää maaperä- ja pohjatutkimus, pintavaaituskartta sekä perustamistapalausunto. Tavoitteena on, että tontista on käytettävissä riittävän kattava informaatio rakennuksen suunnittelemiseksi.

Maaperä- ja pohjatutkimus sekä tämän perusteella laadittu perustamistapalausunto määrittää perustusrakenteiden pohjarakennusehdotuksen. Ehdotus määrittää kantavien rakenteiden ja alapohjan perustamisen sekä vaihtoehtoiset perustusratkaisut, mahdollisen paalutus- tai louhimistarpeen, kaivantojen ja kellarirakentamisen mahdollisuudet, arvioidut täytöt ja kuivatustarpeen, tonttiviemärin rakentamisen, routasuojauksen tarpeen sekä piha-alueen rakentamisen edellytykset ja mahdollisuudet. Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto määrittää yleisesti tarvittavat lähtötiedot perustusrakenteiden ja piha-alueen suunnittelulle ja osaltaan myös pääasiallisen runkomateriaalin valinnalle.

Tontista tulee arvioida myös kaikki rakennuspaikkakohtaiset energiatalouteen ja -tehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Näitä ovat tontin muoto, rakennuksen suuntaaminen, tuulisuus, ympäristön varjostus, erityisesti maalämmön hyödyntämisen mahdollisuus ja kalliopinnan syvyys sekä kaukolämmön saatavuus.

Tontin ominaisuuksista ja soveltuvuudesta tulee laatia alustava tontinkäyttösuunnitelma, joka yhteenvetona määrittää tontin mahdollisuudet sekä rajoitukset. Tontin arviointi tulee tehdä yhdessä projektituen kanssa mielellään jo ennen, kuin tontin hankinta vahvistetaan. Tontin valintaan sekä mahdollisuuksien arviointiin liittyvät tehtävät ja vastuut asettavat omat osaamisvaatimuksensa projektituen koulutustaustalle, osaamiselle ja kokemukselle. Projektituen merkitys on suuri myös silloin, kun valittavana on rakennuspaikka useammasta vaihtoehdosta.