Hankeaikataulu on rakennushankkeen ensimmäinen karkean tason aikataulusuunnitelma, joka kokoaa yhteen kaikki hankkeen päävaiheet, muodostaa niille aikataulutavoitteet ja luo puitteet hankkeen toteutukselle. Hakeaikataulun tulee olla realistinen arvio rakennushankkeen kaikkien eri vaiheiden ajoituksesta ja kestosta. Hankeaikataulun muodostumiseen vaikuttaa keskeisesti valittava toteutusmuoto, rakennuslupaprosessiin vaatima aika sekä myös jossain määrin vallitseva rakennusalan markkinatilanne.

Hankeaikataulussa on määritettävä ajalliset tavoitteet:

  • tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheelle kokonaistavoitteiden ja mahdollisuuksien selvittämiseksi sekä rakentamispäätöksen tekemiseksi,
  • rakennussuunnitteluvaiheelle suunnitteluratkaisun laatimiseksi sekä toimituskokonaisuuden (talotoimitusratkaisu) valitsemiseksi (tarjouslaskenta-ajan huomioiminen eri toteutusmuodoissa),
  • rakennuslupaprosessille (alustava tieto lupaprosessin kestosta oman alueen rakennusvalvonnasta),
  • suunnitteluvaiheelle toteutussuunnitelmien laatimiseksi,
  • hankinnoille sekä
  • rakentamis- ja käyttöönottovaiheelle mukaan lukien mahdolliset ennalta arvaamattomat viivästykset.

Hyvä suunnittelu edellyttää aina tuekseen huolellista tavoitteiden määrittämistä ja siksi myös hankkeen käynnistämiselle on tärkeä varata riittävästi aikaa. Hankeaikataulussa on lisäksi tärkeätä varata riittävästi aikaa erityisesti toteutussuunnitteluvaiheelle, jossa keskeisesti muodostetaan perusta hankkeen onnistumiselle sekä sidotaan suurin osa syntyvistä kustannuksista.

Hankeaikataulu ei saa koskaan olla tiukka. Liian tiukka aikataulu ja joustamaton tavoite valmistumisajankohdalle eivät tue onnistumisen tavoitteita. Väärin painottunut aikataulusuunnitelma johtaa usein kompromisseihin ja riittämättömään suunnitteluun sekä kiireeseen rakentamisvaiheen aikana. Siksi kireä hankeaikataulu ja käytettävissä olevan ajan niukkuus eivät saa olla hankkeessa hallitsevina ominaisuuksina. Vain realistiseksi ja riittävän joustavaksi suunniteltu hankeaikataulu on toteuttamiskelpoinen.

Hankeaikataulussa on mahdollista määrittää karkealla tasolla myös varsinaisen rakentamisen aloituksen ajankohta. Siksi hankeaikataulun laadinnassa tulee ottaa huomioon myös eri vuodenaikojen vaikutus, erityisesti talvirakentamisen mahdollisuus. Talvirakentaminen tuottaa rakentamiseen aina omat haasteensa, mutta hyvin suunniteltuna sitä ei kuitenkaan tarvitse pitää poissuljettuna vaihtoehtona. Talven vaikutus rakentamisen aikana tulee kuitenkin aina ehdottomasti ottaa huomioon. Valittaessa hankkeelle toteutusmuotoa ja pääasiallista runkomateriaalia, käytettävissä oleva aika ja arvioitu rakentamisajankohta muodostavat tällöin osaltaan lähtökohdan koko hankkeen ajoittamiselle. Mikäli odotusarvot ja tavoitteet ovat mahdollisuuksia, lähinnä aikaa ja ajankohtaa vastaan, rakennushankkeen käynnistämistä sekä sen ajankohtaa tukee tarkasti harkita.

Rinnakkain kasa rahaa, kello ja ihmisen pään siluetti, jonka aivojen kohdalla on 3 hammasratasta